Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 17 juni 2020

Jaarrapport sociaal assistenten (SA)
In 2019 kregen de sociaal assistenten ongeveer van 6,15% van de actieve personeelsleden hulpvragen. Dit is een daling t.o.v. 2018 maar kan te verklaren zijn door het vergroten van de populatie binnen Fluvius.
Deze hulpvragen worden ingedeeld in de rubrieken gezondheid, privé of werk gerelateerd en dit zowel algemeen als per leeftijdsgroep.
De privé-vragen (bv bij rouwproces) worden goed opgevangen door de sociaal assistenten maar worden doorverwezen om een goede begeleiding te krijgen.
Het initiatief om een SA te contacteren kan genomen worden door de chef, collega’s, klantbeheerder, loopbaancoaches, sociaal assistente of de medewerker zelf.
In 2019 waren er 138 langdurig zieken. De SA is eveneens betrokken wanneer een traject van re-integratie onderzocht wordt.
Een eerste contact met een SA gebeurt na 3 maand ziekte.
De SA is een tweedelijnscontact en in eerste instantie dient de chef te zorgen dat er regelmatig contact is met de zieke medewerker.
Naast hulpvragen rond ziekte geeft de SA eveneens ondersteuning in geval van grensoverschrijdend gedrag, traumatische gebeurtenissen (in samenwerking met Pobos)  en stress. De SA werken dan ook mee aan he organiseren van workshops dienaangaande.
In 2020 zal de ondersteuning door de gevolgen van Covid-19 een item zijn.

Jaarverslag milieucoördinator 2019
Voor gasontspanningsstations met een maximumdebiet van meer dan 20.000m³(n)/u dient een milieucoördinator aangesteld te worden (extern). Hij moet deze jaarlijks inspecteren. Bij Fluvius zijn er dit 58

In 2019 dienen 4 omgevingsvergunningen hernieuwd te worden.
Een aantal algemene projecten zijn:

 • Odorisatie-installaties: stelselmatig gebeuren vervangingen door een uniforme odorisatie-installatie

Lees meer:  Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 17 juni 2020

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 mei 2020

Bij aanvang van de vergadering wordt er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van onze collega’s Dirk Cracco, Werner Op De Beeck, Wim Van Waeyenbergh en Geert Tanghe.

Arbeidsongevallen:
Eind april 2020 werden er in Fluvius 15 arbeidsongevallen genoteerd met 293 dagen werkverlet. Binnen Directies waren er 4 arbeidsongevallen met 39 dagen werkverlet.

Contact met afvalwater (zonder verneveling):
Uit onderzoek is gebleken dat er in het afvalwater DNA zit van het coronavirus.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 mei 2020

Belangrijkste punten uit de CPBW’s Oost, West en Directies van 6 april 2020

Beste collega, beste ACV-lid,

Op 6 april zijn er binnen Fluvius extra comités samengeroepen naar aanleiding van de coronacrisis.

In eerste fase heeft de directie op 14 maart, in samenspraak met de andere distributiebedrijven en de overheid, beslist om alle niet-dringende uitvoerende werken stil te leggen. Voor de administratieve taken werd volop ingezet op thuiswerk.

Na drie weken heeft de directie nu beslist om een aantal taken opnieuw op te starten en over te gaan naar fase 2 en 3.

Dit wil zeggen dat, zowel voor eigen personeel, als voor de aannemer, werken kunnen opstarten waarbij de medewerker solitaire werken kan uitvoeren. D.w.z. men voert het werk alléén uit en er is hierbij geen contact met de klant.

Gezien het feit dat op de dag van de extra CPBW’s de piek van besmettingen nog niet is bereikt, vindt het ACV

Lees meer: Belangrijkste punten uit de CPBW’s Oost, West en Directies van 6 april 2020

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 12 februari 2020

 

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van onze collega Piet Vierstraete, werkzaam als ‘Operator Ontvangsten’ in het Distributiecentrum Lokeren. Hij overleed op 8 februari 2020. 

 • Arbeidsongevallen
  De definitieve cijfers van 2019 zijn gekend. Er werden binnen Fluvius, eind december 2019, 64 arbeidsongevallen met 1199 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 30 arbeidsongevallen met 553 dagen werkverlet. In januari hebben we in de regio’s Oost en West telkens 2 arbeidsongevallen gerapporteerd. Bij directies hebben zich geen arbeidsongevallen voorgedaan.
 • Great Place to Work
  De resultaten van de enquête “Great Place to Work” werden aan de leden van het CPBW voorgelegd en becommentarieerd. Er kan niet gezegd worden dat de cijfers flatterend zijn, integendeel. Er is nog ruimschoots marge voorhanden om te verbeteren. De directie stelt dat ze stellig van plan is hier iets aan te doen. De resultaten worden op verschillende overlegorganen binnen Fluvius besproken. Op alle niveaus dienen gepaste acties ondernomen te worden.
  Eerst en vooral zal de directie werken met de resultaten die niet goed maar ook niet heel slecht scoorden. Getracht zal worden om op korte termijn deze resultaten te verbeteren. Ook de resultaten die slecht scoorden worden geanalyseerd. Hier worden eveneens acties voor ondernomen. Dit zal echter ten vroegste resultaat opleveren tegen 2024. De werknemersvertegenwoordigers is echter van mening dat eveneens op de slechte resultaten dient gewerkt te worden.
  De enquête “Great Placet to Work” zal vanaf nu jaarlijks worden georganiseerd.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 12 februari 2020

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 15 januari 2020

Arbeidsongevallen
Er werden binnen Fluvius, eind december 2019, 80 arbeidsongevallen met 1093 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 45 arbeidsongevallen met 490 dagen werkverlet. Dit is echter nog maar een voorlopig cijfer.

Kledij
In 2019 is een werkgroep vanuit het CPBW samengekomen om in eerste fase imago-, regen- en signalisatiekledij te beoordelen. Daarna heeft men een aantal medewerkers deze kledij laten uittesten. Daarnaast werden nog een aantal andere tests uitgevoerd. Hieruit bleek dat deze kledij niet voldeed aan de noden op de werkvloer. De werkgroep is uiteindelijk in december 2019 samengekomen om de nieuw voorgestelde kledij te beoordelen. Dit voorstel zal  opnieuw door een aantal medewerkers worden uitgetest. Op basis van deze resultaten zal de aankoopprocedure worden verder gezet.

Mogelijke voedselvergiftiging in het Zenith gebouw

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 15 januari 2020

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 november 2019

Arbeidsongevallen toestand eind oktober 2019
Eind oktober 2019 zijn er binnen Fluvius 54 arbeidsongevallen met 987 dagen werkverlet genoteerd.
Binnen Directies zijn er 25 arbeidsongevallen met 425 dagen werkverlet.

We moeten vaststellen dat in 2019 zowel het aantal arbeidsongevallen als het aantal dagen werkverlet dat als maximaal streefcijfer werd genomen, respectievelijk 10 en 175, ver overschreden is.

Duiding digitale meters, standaard t.o.v. niet-standaardwerk
Het verschil tussen standaard- en niet-standaardwerk werd uiteengezet. Het standaardwerk wordt uitbesteed aan de firma TEA. We stellen vast dat er tot op heden reeds 3 fluïdumongevallen zijn gebeurd bij het uitvoeren van standaardwerk.
Er wordt onderzocht hoe de werknemers van TEA nog beter kunnen worden opgevolgd.

Asbestinventaris Fluvius

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 november 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 23 oktober 2019

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van onze collega Stefan Jans, werkzaam als Nettechnicus Telecom. Hij overleed op 17 oktober 2019. 

Arbeidsongevallen toestand eind september 2019
Eind september 2019 zijn er binnen Fluvius 49 arbeidsongevallen met 924 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 23 arbeidsongevallen met 404 dagen werkverlet.
We moeten vaststellen dat in 2019 zowel het aantal arbeidsongevallen als het aantal dagen werkverlet ver boven het maximaal streefcijfer liggen.

Asbest
Het beroepsrisico asbest zal toegekend worden aan de Regeltechnici gas. Al deze werknemers zullen doorgegeven worden aan het Ministerie als personen die mogelijk in aanraking kwamen met asbest. Een  planning 2020-2022 voor inventarisatie van gasstations die moeten gesaneerd worden, zal opgemaakt worden. Deze planning zal op een volgend CPBW besproken worden. Iedereen die (zowel ten gevolge van een beroepsbezigheid als privé) longvlieskanker of asbestose heeft, krijgt automatisch de erkenning als asbestslachtoffer. Indien een werknemer vermoedt dat hij door asbest een aandoening heeft opgelopen, kan hij een formulier invullen met de aanduiding van periode en betrokken werkgever. Het fonds voor beroepsziekten zal dit verder onderzoeken.

Veiligheidsrondgang Merelbeke

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 23 oktober 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 18 september 2019

Statistiek arbeidsongevallen toestand eind augustus 2019
Voor gans Fluvius zijn er 45 arbeidsongevallen genoteerd met 811 dagen werkverlet. Voor wat betreft Directies zijn er 20 arbeidsongevallen met 325 dagen werkverlet geweest waarvan 6 dagen in de maand augustus. Voor wat betreft de ernst- en frequentiegraad wordt slechter gescoord dan de maximum doelstelling.

Jaaractieplan 2019 (JAP)
De stand van zaken mei 2019 van de 8 thema’s worden overlopen.
Deze zijn:
Thema I: vereenvoudigen van de veiligheidsrichtlijnen,

 • Herschrijven van de veiligheidsdocumenten
 • Opmaken richtlijnen voor meteropnemers (hygiëne, gevaarlijke honden, PBM’s, …)

Thema II: veiligheidscultuur verder ontwikkelen

 • Een duurzame gedragsverandering teweegbrengen
 • Duurbaar leiderschap

Thema III: optimaliseren van de veiligheidscoördinatie

Thema IV: beheer van arbeidsmiddelen

 • Optimalisatie van de ergonomie PBM’s
 • Betrokkenheid van de gebruikers verhogen bij de keuze van gereedschappen

Thema V: gezondheid en psychosociaal welzijn bevorderen

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 18 september 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 augustus 2019

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de heer Kurt Van de Vel, werkzaam als 1e exploitatieagent elektriciteit in de regio Schelde-Waas. Hij overleed op 7 juli 2019. 

Arbeidsongevallen toestand eind juli 2019
Eind juli 2019 zijn er binnen Fluvius 35 arbeidsongevallen met 622 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 18 arbeidsongevallen met 210 dagen werkverlet.
Deze hoge cijfers zijn vooral te wijten aan het agressie-incident in DC Lokeren, incidenten bij de dienst Metering en begin dit jaar door de barre weersomstandigheden.

Helm met gelaatscherm
Naar aanleiding van het fluïdumongeval van december 2018

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 augustus 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 19 juni 2019

Op deze vergadering is slechts één ABVV-afgevaardigde aanwezig die de gekende verklaring aflegt waarom ze in beperkte afvaardiging aanwezig is. Verslagen en documenten worden door hen niet goedgekeurd.

Ingebruikname I-Ductor
Dit bijkomend ingevoerd toestel dient om via de inductietechniek (opwarmen) magnetiseerbaar materiaal op te warmen zodat de PE-isolatie van stalen buizen kan verwijderd worden. Dit toestel heeft als bijkomend voordeel dat er geen rook vrijkomt als bij gebruik van een brander.

Arbeidsongevallen
Binnen Fluvius zijn er eind mei 29 ongevallen genoteerd met 450 dagen werkverlet. Voor Directies zijn er 16 ongevallen met 121 dagen werkverlet. De meest voorkomende ongevallen bij Directies zijn nog steeds hondenbeten bij metering. De directie herinnert aan de afspraken. Wanneer de klant gevraagd wordt om de hond te verwijderen en dit weigert, dan dient de opname niet te gebeuren. De klant dient erop gewezen te worden dat er dan een schatting gebeurt.

Anonieme groepsresultaten van de bloedonderzoeken

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 19 juni 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 22 mei 2019

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van mevrouw Wendy De Braekeleer. Sinds januari versterkte ze het team meteropnemers voor de regio Vlaams-Brabant. Zij overleed op 25 april 2019.

Eén afgevaardigde van het ABVV legt bij aanvang van de vergadering opnieuw een verklaring af met de reden waarom hij de enige aanwezige is van het ABVV. Omwille van sectorale problemen en stakingsaanzegging worden ook geen verslagen of adviesnota’s goedgekeurd.

De directie antwoordt hierop dat naar veiligheid toe dit problemen geeft. Nota’s worden bij gevolg, in kader van de veiligheid, toch gepubliceerd.

Gezondheidsbarometer 2018
Jaarlijks wordt gepeild naar de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers.

Als resultaat van deze peiling werden een aantal aandachtspunten of knipperlichten gedetecteerd.

Deze knipperlichten en aanbevelingen zijn:

 • Frequentie van afwezigheden door ziekte: signalen bespreekbaar maken tussen leidinggevende en medewerker, samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen,.
 • Organisatiewijzigingen binnen het bedrijf: de mens achter de medewerker niet vergeten.
 • Werkgerelateerde psychische klachten waaronder burn-out: de bekendheid van de aanwezige hulpbronnen vergroten (o.a de leidinggevende in zijn coachende rol, de sociaal assistent als hulpverlener binnen het bedrijf).

Werknemersbevraging
De directie geeft een vergelijking tussen de aanpak van de werknemersbevraging die gehouden werd in ex-Infrax en ex-Eandis.
Bij ex-Eandis gebeurde de engagementsbevraging op basis van het iNostixmodel. 
iNostix maakt een foto van de werknemer en geeft als resultaat een score op inzet en retentie.
Bij ex-Infrax was dit een “Great place to work”-bevraging en wordt een foto van het bedrijf gemaakt. Het resultaat hiervan is een score op “fijne werkgever” en een audit van het HR-beleid.
Eind dit jaar wordt bij Fluvius een “Great place to work”-bevraging georganiseerd.

ACV merkt op dat de opvolging van de vorige werknemersbevraging veel te wensen over laat.
Wij krijgen veel opmerkingen dat er weinig concreets ondernomen wordt. De eventuele acties die genomen werden zijn te weinig of niet bekend.

Aangifte afvalstromen
Jaarlijks dient een  gegroepeerde rapportering aan meerdere overheidsdiensten overgemaakt te worden.
Dit voor wat betreft afvalstromen, emissies naar lucht en water. In vergelijking met 2017 zijn de afvalcijfers 2018 grotendeels gelijk gebleven.De sorteergraad van het restafval bij de infrapunten worden als verbetertraject in 2019 opgenomen.
Er wordt een sensibilisatiecampagne om verpakkingen te sorteren opgestart voor doorzichtige en gekleurde folies.
Voor de opslag van transfo’s op de infrapunten conform te maken zijn richtlijnen en acties opgestart in 2018.De visie voor 2019 bestaat erin om aandacht te hebben voor de circulaire economie (een afvalproduct wordt grondstof voor een ander product).
Inzameling en hergebruik of herwerking bijvoorbeeld van PE-buizen.

Statistiek arbeidsongevallen toestand eind april 2019
Voor gans Fluvius zijn er 22 arbeidsongevallen genoteerd met 414 dagen werkverlet. Voor wat betreft Directies zijn er 10 arbeidsongevallen met 78 dagen werkverlet geweest waarvan 37 dagen in de maand april. Voor wat betreft de ernst- en frequentiegraad wordt slechter gescoord dan de maximum doelstelling

Jaaractieplan 2019 (JAP)
De stand van zaken mei 2019 van de 8 thema’s worden overlopen.
Deze zijn:
Thema I: vereenvoudigen van de veiligheidsrichtlijnen,
Thema II: veiligheidscultuur verder ontwikkelen
Thema III: optimaliseren van de veiligheidscoördinatie
Thema IV: beheer van arbeidsmiddelen
Thema V: gezondheid en psychosociaal welzijn bevorderen
Thema VI: veiligheid van de netten verbeteren
Thema VII: optimaliseren van het veiligheidsoverleg, communicatie en sensibilisering
Thema VIII; borgen van de veiligheidscompetenties.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) - Kousen Jalas
Enkel collega’s die een ganse dag veiligheidsschoenen en imagokledij dragen mogen de kousen bestellen. Bij de eerste bestelling mogen 3 paar kousen besteld worden om de voorraad niet onmiddellijk uit te putten. Later kan men tot maximum 10 paar per jaar bestellen. Deze kousen mogen uitsluitend gedragen worden voor het werk.

Stand van zaken asbest
Er wordt een stand van zaken gegeven aangaande het plan van aanpak en de werkwijze bij asbest binnen Bedrijfsvoering gas. In Nemesis wordt de asbestinventaris van de gebouwen bijgehouden. Voor technische installaties wordt dit bijgehouden in de technische databank.

Bij 140 installaties is er mogelijks asbest aanwezig in de installatie/gebouw.

Er dient een sticker aangebracht te worden aan het gasstation wanneer men het vermoeden heeft dat er asbest aanwezig is.

De jaarlijkse opleiding voor de teams Bedrijfsvoering gas Oost en West is voorzien in juli/augustus.
ACV meldt dat men steeds, voor zowel netgebonden als niet-netgebonden gebouwen een inventaris ter beschikking moet hebben. Op dit moment zijn deze inventarissen ofwel niet compleet ofwel onduidelijk. Ze roept dan ook op dit zo vlug mogelijk in orde te brengen.

Gebouw Merelbeke
Er wordt door de werkgever nogmaals gevraagd om tickets aan te maken wanneer zich problemen voordoen zoals wanneer er losse tapijttegels zijn.  ACV vraagt om na zien of de ondergrondse parking kan opengesteld worden. Bij nazicht wordt vastgesteld dat deze parking minder dan de helft gebruikt wordt. Dit zou het parkeerprobleem in Merelbeke voor een deel verhelpen. De dienst Facilitair Beheer ziet na hoe de parking efficiënter kan gebruikt worden.

Fietsen die er jaren reeds jaren staan onder het stof, roestig en met platte banden kunnen wellicht verwijderd worden.

Gebouw Mechelen
In het nieuwe gebouw zijn nogal wat kinderziektes maar de dienst Facilitair Beheer is deze aan het oplijsten en oplossen.  Hiervoor wordt enig geduld en respijt gevraagd.
Het nieuwe tapijt geeft nogal wat pluizen maar wordt met de stofzuiger weggewerkt. Een dieptereiniging is hiervoor niet nodig. Waar tapijt ligt wordt dit standaard in de planning opgenomen.

Toestand gebouw opleidingscentrum Melle
ACV vraagt om dringend nazicht van het gebouw. Gevels brokkelen af wat leidt tot onveilige toestanden. Door de aanwezigheid van ongedierte is een sterke geurhinder.

In de refter staat een grote afvalcontainer voor de etensresten. Deze dient zeker dagelijks geledigd te worden.
Tevens vraagt ACV naar een betere organisatie van de afruimtafels in Melle. Dit is momenteel soms een onoverzichtelijke en vuile toestand.

Verkeersveiligheid bij stakerspiket
De preventieadviseur verwijst naar de laatste staking waarbij de Spijkerdreef werd afgesloten. Door het her en der parkeren en moeten uitwijken werd een gevaarlijke toestand gecreëerd.

U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Met syndicale groeten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Info uit het CPBW Directies van 20 maart 2019

Bij aanvang van de vergadering meldt GAZELCO dat ze de vergadering wel zullen volgen met een beperkte delegatie maar niet zullen deelnemen aangezien ze een sectorale stakingsaanzegging hebben ingediend.

Arbeidsongevallen
Er werden eind februari 2019 binnen Fluvius 16 arbeidsongevallen met 245 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 7 arbeidsongevallen met 41 dagen werkverlet.

Basis veiligheidsafspraken elektriciteit, gas en OV binnen Fluvius
Voor elektriciteit, gas en OV wordt een basis voor veiligheidsafspraken voorgesteld.

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 20 maart 2019

Info uit het CPBW Directies van 20 februari 2019

 • Arbeidsongevallen toestand eind januari 2019
  Eind januari 2019 zijn er binnen Fluvius 12 arbeidsongevallen met 140 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 5 arbeidsongevallen met 33 dagen werkverlet.
 • Wijziging binnenstel helm – variant helmen met gelaatscherm
  De helmen worden voorzien van een nieuw type binnenstel met draaiknop.

  Naar aanleiding van het fluïdumongeval in Zenne-Dender werd gezocht naar helmen die het gezicht beter kunnen beschermen.
  Enkele modellen worden op 13 maart aan een beperkte delegatie voorgesteld.

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 20 februari 2019

Info uit het CPBW Directies van 23 januari 2019

 

 • Arbeidsongevallen
  Er werden binnen Fluvius in 2018 34 arbeidsongevallen met 1010 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 8 arbeidsongevallen met 254 dagen werkverlet.
 • Kledij
  Een werkgroep vanuit CPBW heeft een aantal stalen van breigoed (kousen en mutsen), imago-, regen- en signalisatiekledij in eerste fase beoordeeld.
  In tweede fase is het de bedoeling om deze op de werkvloer, door een aantal medewerkers ,te laten uittesten.
  Voor de regenkledij wordt een parka, softshell, regenbroek en een regenoverall voorzien. Deze kledij is, net zoals vandaag, voorzien van de wettelijke  signalisatie (reflecterend, fluo). Daarnaast hebben we uiteraard nog een apart signalisatiehesje.
  Er wordt eveneens gemeld dat de winterpet niet meer zal aangekocht worden. In de plaats hiervan zal de “TRANEMO 6307 90 Merino” muts voorzien worden. Voor de techniekers worden de “Jalas 8210” kousen ingevoerd. 

 

 • Gebouwen Merelbeke
  De werknemersafvaardiging klaagt de slechte staat van blok B in Merelbeke aan. Men wijst erop dat gebreken/defecten een lange doorloopperiode kennen vooraleer deze opgelost zijn. Als werknemersafvaardiging vinden we dat de mensen in de beste omstandigheden moeten kunnen werken. Er wordt dan ook gevraagd om nogmaals aan te dringen bij de gebouwenbeheerder om vlugger in te grijpen.
  De directie beaamt dit en zal de nodige stappen zetten om de gebouwenbeheerder hierover aan te spreken.

 • Terugroepactie reinigingsproduct voor verf.

  Vorig CPBW hadden we gevraagd welk product verkeerd is geleverd aan Fluvius als reinigingsproduct voor verf en welke de risico’s waren.
  Dit product was een corrosief alkalisch reinigingsmiddel. Er was, indien men correct de veiligheidsvoorschriften van het reinigingsproduct opvolgt, geen bijkomend risico. Er wordt wel opgemerkt dat 24 liter van dit product niet naar DC Lokeren is teruggestuurd. Men zal alle betrokkenen hierover opnieuw  contacteren.

 U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Met syndicale groeten.

 

Info uit het CPBW Directies van 19 december 2018

Arbeidsongevallen
Er zijn binnen Fluvius op 30.11.2018 34 arbeidsongevallen met 849 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 8 arbeidsongevallen met 240 dagen werkverlet.

Incident Zenne-DenderEen aantal acties worden ondernomen zoals het oplijsten van dergelijke installaties die nog in gebruik zijn. Eveneens worden de leerpunten meegenomen tijdens opleidingssessies. Er wordt verder gezocht naar een ander type helm die meer bescherming kan bieden maar toch het nodige draagcomfort behoudt. 

De directie beschrijft de situatie van een arbeidsongeval die zich daar heeft voorgedaan.

Vakantieregeling Sodexo einde jaar 2018 

Sodexo

De werknemer die op een locatie werkt waar geen soepbedeling is (bv op 31/12/18 in de Bomastraat) kan een ongemakkenvergoeding aanvragen.

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 19 december 2018

Info uit het CPBW Directies van 21 november 2018

Voor de aanvang van het CPBW werd één minuut stilte gehouden voor 3 collega’s die kwamen te overlijden in de maand oktober

Annick Goedefroot die tewerkgesteld was als administratief medewerker bij de Interne dienst voor Preventie en bescherming in Melle.

Sven Volders die tewerkgesteld was in de regio Antwerpen als toezichter bovengronds en OV.

Peter Vanlerberghe die tewerkgesteld was in de regio Ieper bij de Nazorg aansluitingen.

 

 • Arbeidsongevallen toestand 31 oktober 2018
  Er zijn binnen Fluvius op 30.10.2018 35 arbeidsongevallen met 823 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 8 arbeidsongevallen met 240 dagen werkverlet.
 • Rondgang Lokeren
  Tijdens de rondgang werden een aantal rolcontainers opgemerkt die van ophaalpunten met materiaal en gereedschap terugkeerden, Het materiaal ligt wanordelijk in deze containers. Breekbare materialen liggen onderaan. Wanneer men de deuren opent kan het materiaal uit deze container vallen. Er wordt op gewezen dat dit aanleiding kan geven tot arbeidsongevallen.

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 21 november 2018

Info uit het CPBW Directies van 17 oktober 2018

Arbeidsongevallen toestand 30/09/2018
Er zijn binnen Fluvius op 30.09.2018 30 arbeidsongevallen met 776 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 7 arbeidsongevallen met 232 dagen werkverlet.

Rondgang Merelbeke blok B/E
Bij de rondgang werden een aantal zaken opgemerkt die vorig jaar ook werden genoteerd en waar nog steeds geen oplossing/herstel gebeurde. Losliggende tegels en onvoldoende verlichting op de parking váár de gebouwen en te weinig fietsstallingen zijn daar enkele voorbeelden van. De externe gebouwenbeheerders worden daar geregeld op attent gemaakt.
Facilitair beheer brengt dit opnieuw onder de aandacht.

Merkintegratie kledij – voertuigen - badges
In aanvulling op de informatie gegeven op het vorig comité, wordt bijkomende toelichting gegeven:

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 17 oktober 2018

Info uit het CPBW Directies van 19 september 2018

Arbeidsongevallen toestand 31/08/2018
Er zijn op 31.08.2018 25 arbeidsongevallen met 664 dagen werkverlet genoteerd.
Binnen Directies zijn er 5 arbeidsongevallen met 198 dagen werkverlet.
De werknemersafvaardiging vraagt om de statistiek uit te splitsen in personeel Fluvius cvba, statutaire en contractuele medewerkers van Infrax.
 

Stand van zaken jaaractieplan (JAP)
De 8 thema’s werden overlopen. 
 

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 19 september 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 22 augustus 2018

 • Arbeidsongevallen toestand 31/07/2018
  De eerste rapportering van Fluvius wordt gegeven. Er werden 24 arbeidsongevallen met 664 dagen werkverlet genoteerd.
  Binnen Directies zijn er 3 arbeidsongevallen met 198 dagen werkverlet.
 • Testresultaten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Lashandschoenen voor TIG-lassen:
  Deze handschoenen zijn dunner en soepeler dan de standaardlashandschoen maar zijn enkel en alleen te gebruiken voor TIG-lassen. Dit is nodig om makkelijker de toevoegdraad toe te voegen bij het lassen. Vanaf september zijn deze beschikbaar.
 • Lederen laskledij. Er werden 2 types getest. De lasvest die volledig uit leer is wordt weerhouden.

 • HVAC

Dit is de installatie die instaat voor de verwarming, luchtbehandeling en airconditioning.

Een eerste controle werd door Commantec uitgevoerd op de locatie waar problemen gemeld werden. Vanaf september zal een extern bedrijf bijkomend kleppen, kranen ed. controleren.

De directie meldt dat in de voorbije 2 maanden, zelfs bij deze hoge temperaturen, slechts 2 tickets aangemaakt werden. Daaruit concludeerde zij dat het grootste probleem opgelost is.

ACV merkt op dat dit niet volledig juist is. De collega’s zijn het beu om steeds maar tickets op te maken die afgemeld worden zonder resultaat. De meldingen die rechtstreeks aan de SPOC gebouwen gebeuren worden ook niet geregistreerd.

Niet alleen de site Melle dient nagezien te worden, ook op andere locaties zijn er problemen met de installaties.

U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Met syndicale groeten.

Info uit het CPBW West van 25/06/2018

Goedkeuring notulen vorige vergadering van 28 mei 2018. 
Het ontwerpverslag van het CPBW van 28 mei 2018 wordt goedgekeurd.
De WNA merkt op dat de WG -delegatie niet voltallig is. Volgens de voorzitter is dit te wijten aan de RVB vergaderingen welke op hetzelfde tijdstip doorgaat.
Interne preventiedienst Fluvius: de werking van de preventieadviseurs en de verschillende comités kan verder lopen zoals op vandaag tot de oprichting van de gemeenschappelijke IDPB tegen 01/04/2019.

De WNA meldt dat dit nu niet meer aan de orde is door de oprichting van de DVO.
Twee instanties in stand houden zolang de DVO van toepassing is.

Lees meer: Info uit het CPBW West van 25/06/2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 juni 2018

Arbeidsongevallen toestand 31 mei 2018
Voor Eandis werden er 10 arbeidsongevallen met 144 dagen werkverlet genoteerd.
Binnen Directies is er 1 arbeidsongeval met 1 dag werkverlet. Tijdens de maand mei werden 5 incidenten zonder werkverlet en 1 woonst-werkongeval met 7 dagen werkverlet genoteerd.

Werfbezoeken
Tijdens de bespreking van de werfbezoeken stellen we andermaal vast dat werkputten te klein en/of niet voldoende gestut zijn. Dit maakt het niet enkel moeilijk om de werken uit te voeren maar brengt in een aantal gevallen eveneens veiligheidsrisico’s met zich mee. De aannemers die deze putten maken, hebben de contractuele verplichting om de put voldoende groot te maken en correct te stutten. Indien dit niet het geval is raden wij aan om, in kader van veiligheid hiervan melding te maken en eventueel de werkzaamheden niet te starten.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 juni 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 28 mei 2018

 • Arbeidsongevallen toestand 30 april 2018 Voor Eandis werden er 4 arbeidsongevallen met 100 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies is er 1 arbeidsongeval met 1 dag werkverlet. Tijdens de maand april werden 2 incidenten en 1 woonst-werkongeval genoteerd. Er waren geen dagen werkverlet.
 • Stand van zaken jaaractieplan (JAP) 2018 Hierbij een overzicht van de 8 thema’s met enkele van de plannen en resultaten die er in vervat zitten:
  • Thema 1: vereenvoudigen van de veiligheidsvoorschriften.
  • Thema 2: veiligheidscultuur verder ontwikkelen.
  • Thema 3: optimaliseren van de veiligheidscoördinatie. Het te lange risicobeoordelingsdocument bij investeringswerken wordt ingekort om op die manier gemakkelijker in gebruik te maken.
  • Thema 4: beheer van de arbeidsmiddelen en PBM’s optimaliseren. Ergonomie van de PBM’s optimaliseren. Optimaliseren van de opvolging van inbreuken op keuringsplichtige arbeidsmiddelen. Interactie tussen terrein en preventiedienst verbeteren. Betrokkenheid van de gebruikers van gereedschappen verhogen.
  • Thema 5: gezondheid en psychosociaal welzijn bevorderen. Conditietesten op verschillende locaties,
  • Thema 6: veiligheid van de netten verbeteren. Van de 858 distributienetcabines werden er al 683 volledig gesaneerd. Ondergrondse schakelkasten worden geïnventariseerd en gesaneerd.
  • Thema 7: optimaliseren van het veiligheidsoverleg. In het kader van Fluvius zal de interne en externe (vb naar aannemers) veiligheidscommunicatie worden geëvalueerd en bijgestuurd.
  • Thema 8: borgen van de veiligheidscompetenties.Er wordt ook een oproep gedaan naar nieuwe acties voor het JAP 2019

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 28 mei 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 25 april 2018

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van mevrouw Annita De Grauwe, LAC-medewerker bij Energieleveringen te Melle. Zij overleed op 23 maart 2018.

Arbeidsongevallen toestand 31 maart 2018
Voor Eandis werden er 3 arbeidsongevallen met 12 dagen werkverlet genoteerd.
Binnen Directies is er 1 arbeidsongeval met 2 dagen werkverlet.

Gezondheidsbarometer 2017
De 3 knipperlichten van de 14 parameters, weerhouden voor opvolging, zijn:

Jaarlijks wordt er gepeild naar de druk op de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers. Deze peiling wordt gebruikt om preventief de gezondheidsrisico’s in te schatten.

 1. de frequentie van afwezigheden door ziekte
 2. organisatiewijzigingen binnen Eandis
 3. werkgerelateerde psychische klachten.

Voor deze paramaters scoort Eandis slechter dan de benchmark Securex.

Jaarrapport sociaal assistenten (SA)
In 2017 kregen de sociaal assistenten ongeveer van 7,5% van de actieve personeelsleden hulpvragen. Deze worden ingedeeld in de rubrieken gezondheid, privé of werkgerelateerd en dit zowel algemeen als per leeftijdsgroep.
De privé-vragen (bv bij rouwproces) worden goed opgevangen door de sociaal assistenten maar worden doorverwezen om een goede begeleiding te krijgen.
Het initiatief om een SA te contacteren kan genomen worden door de chef, collega’s, klantbeheerder, loopbaancoaches, sociaal assistente of medewerker zelf.
In 2017 waren er 135 langdurig zieken maar met 124 medewerkers was er een contact.
Een eerste contact met een SA gebeurt na 3 maand ziekte.
De SA is een tweedelijnscontact en in eerste instantie dient de chef te zorgen dat er regelmatig contact is met de zieke medewerker. Collega’s spelen hier ook een belangrijke rol in.
De keuze om op regelmatige basis contact te houden met de SA is aan de betrokkene zelf. 

Specifieke gevallen, waar vroeger contact dient opgenomen te worden door SA kunnen aan hen gesignaleerd worden.

Anonieme resultaten van de bloedonderzoeken

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 25 april 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW West van 26 maart 2018

 1. Goedkeuring notulen vorige vergadering van 26 februari 2018. 
  Het ontwerpverslag van het CPBW van 26 februari 2018 wordt goedgekeurd.
  De WNA vraagt om de naam van de teamleider te vervangen door " de betrokken teamleider".
 2. Bespreking van het maandverslag van de IDPB en EDPB infrawest februari 2018.
  1. Maandverslag IDPB:
   01/02/2018 Overleg : WG afgezonderde tewerkstelling : aftoetsen standpunt WNA
   De PA meldt dat hij de achtergrond aan het bekijken is . Een tweede gegeven is dat er in het kader van Fluvius heelwat techniekers van Infrax overkomen , wat is daar de werkwijze.Na evaluatie wordt dit terug besproken in het CPBW.

   07/02/2018 Overleg Inhoudelijke afstemming ANA-E volgens " open space "-principe :
   Bij het schrijven van een nieuw lastenboek wordt dit op regelmatige tijdstippen voorgelegd aan de business. Op deze manier kunnen er onderweg nog bijsturingen gebeuren.

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW West van 26 maart 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 maart 2018

Kick-off warmlopers
Collega’s van Directies, met een standplaats in een infragebouw, kregen weinig of geen kans om geselecteerd te worden.Zo zijn er nog andere acties zoals de challenge om 300 minuten te lopen. 

De selectie van de warm-lopers gebeurde met afgedekte namen. Er werd vooral gekozen voor gemotiveerde mensen, die dit project tot een goed einde willen brengen. Er is gepoogd om een gemengd publiek te selecteren.

De preventieadviseur stelt dat het de bedoeling is om rolmodellen te maken en geeft aan dat dit zware investeringen zijn. Het is de bedoeling dat zij hun ervaringen meedelen in” Eandis in Beweging” en zo collega’s stimuleren om meer te bewegen.

ACV verwijst naar de WeekIndruk van 16.1.2018 Er werd toen een warme oproep gedaan naar de niet-sportievelingen Dit om ze aan te zetten meer te bewegen en zo een ambassadeur te zijn en andere collega’s te inspireren. 20 kandidaten werden geselecteerd, op basis van leeftijd, geslacht en infragebied. 

ACV vindt het in de eerste plaats jammer dat er zo weinig uitverkorenen zijn.

Bij Eandis zijn er 15 kandidaten geselecteerd op een populatie van meer dan 3800 werknemers. 5 kandidaten werden geselecteerd bij Infrax.

Arbeidsongevallen toestand 28 februari 2018
Voor Directies is er één arbeidsongeval met werkverlet gemeld. Dit is het enige arbeidsongeval met werkverlet bij Eandis dit jaar.

Bedrijfsrondgang Melle

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 maart 2018

Belangrijkste punten uit het CPBW West van 26 februari 2018

  1. Goedkeuring notulen vorige vergadering van 29 januari 2018. 
   Het ontwerpverslag van het CPBW van 29 januari 2018 wordt goedgekeurd.
   De WNA vraagt om bij de meldingen van ongevallen/incidenten ook het infragebied te vermelden waar het zich voordeed.
  2. Bespreking van het maandverslag van de IDPB en EDPB infrawest januari 2018.
   1. Maandverslag IDPB:
    15/012018 Overleg : Functionaliteit Vokobel - opvolging 3 groene lichten voorkomingsbeleid
    Dit was een vergadering op IT -technisch vlak. Het programma Vokobel zal niet meer werken op een PC met Windows 10. Bespreking hoe aan te pakken in de toekomst.

    16/01/2018 Overleg :Kick-Off CAB ontvangers :

  Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW West van 26 februari 2018

  Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 februari 2018

  Arbeidsongevallen toestand 31 januari 2018
  Voor Eandis zijn er dit jaar nog geen arbeidsongevallen met werkverlet geweest.

  Analyse arbeidsongevallen 2017
  In 2017 werden er 24 arbeidsongevallen met 670 werkverlet genoteerd.

  Dit in de directies Netuitbating Klantwerking, Netbeheer en Regulering & Strategie.
  Er wordt opgemerkt dat 4 ongevallen samen 437 werkverlet vertegenwoordigden.
  Naar aantallen, frequentie en ernstgraad scoren we beter dan vorig jaar en ook in de benchmark met de sector.

  We betreurden evenwel een fluïdumongeval.
  De top 3 van de voornaamste oorzaken blijven: methode niet of niet correct toegepast, persoonlijke fout of vergissing en een gebrek aan veiligheidsbewustzijn.
  De 3 voornaamste activiteiten bij ongevallen en incidenten zijn: woonst-werkverkeer, aansluitingen en meteropnames.
  Blijvend aandacht dient geschonken aan val- en struikelpartijen te worden. Deze vertegenwoordigen 71% van het werkverlet.

  Er worden meer incidenten gemeld. In 2017 waren er meer woonst-werkongevallen dan in 2016.
  Bij aansluitingen, in klantenkantoren en op de weg hebben collega’s steeds meer te maken met agressie.

  Om fluïda-incidenten en ongevallen te beperken, dient vooral aandacht aan coaching en begeleiding geschonken te worden. Veiligheid dient in de teamcommunicatie meer in de kijker gesteld te worden. Sensibiliseren om de gepaste PBM’s te dragen is een must.

  Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 februari 2018

  Belangrijkste punten uit het CPBW West van 29 januari 2018

  1°Goedkeuring notulen vorige vergadering van 18 december 2017. 
  Het ontwerpverslag van het CPBW van 18 december 2017 wordt goedgekeurd.
  De WNA merkt op dat de ongevalstatistieken niet mee met de bundel werden verstuurd.

  2°Bespreking van het maandverslag van de IDPB en EDPB infrawest december 2017. 

     2.1 Maandverslag IDPB: 

  14/12/2017 Bespreking : Merkintegratie Fluvius op de werkkledij :
  Het betreft hier een eerste overleg met de dienst aankoop en preventie om de volgende stappen en timing van aankoop vast te leggen. De WNA vraagt of zij ook zullen betrokken worden als de nieuwe kledij wordt geïmplementeerd ?

   

  19/12/2017 Overleg : Overdrachtsdocumenten bij GPS opgemeten dossiers :
  Momenteel wordt het overdrachtsdocument steeds vergezeld van opnameplans. Dit moet bekeken worden in kader van veiligheid hoe de overdracht zal moeten gebeuren , gezien de ligging van de leidingen en kabels in de toekomst via GPS worden opgemeten.

   

  Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW West van 29 januari 2018

  Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 17 januari 2018

  Arbeidsongevallen toestand 31 december 2017
  Voor Eandis werden er 28 arbeidsongevallen met 670 dagen werkverlet genoteerd.
  Binnen Directies zijn er 10 arbeidsongevallen met 307 dagen werkverlet.

  Resultaten veiligheidsaudit 2017
  Er wordt gerapporteerd over de resultaten van de verschillende veiligheidsaudits in 2017.
  Er valt op dat er ten opzichte van de vorige jaren een positieve tendens is zowel voor eigen personeel als voor het personeel van derden.
  Hoewel er een duidelijke verbetering is ten opzichte van vorige jaren worden nog heel wat inbreuken vastgesteld bij het plaatsen van verkeerssignalisatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 17 januari 2018