Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 november 2019

Arbeidsongevallen toestand eind oktober 2019
Eind oktober 2019 zijn er binnen Fluvius 54 arbeidsongevallen met 987 dagen werkverlet genoteerd.
Binnen Directies zijn er 25 arbeidsongevallen met 425 dagen werkverlet.

We moeten vaststellen dat in 2019 zowel het aantal arbeidsongevallen als het aantal dagen werkverlet dat als maximaal streefcijfer werd genomen, respectievelijk 10 en 175, ver overschreden is.

Duiding digitale meters, standaard t.o.v. niet-standaardwerk
Het verschil tussen standaard- en niet-standaardwerk werd uiteengezet. Het standaardwerk wordt uitbesteed aan de firma TEA. We stellen vast dat er tot op heden reeds 3 fluïdumongevallen zijn gebeurd bij het uitvoeren van standaardwerk.
Er wordt onderzocht hoe de werknemers van TEA nog beter kunnen worden opgevolgd.

Asbestinventaris Fluvius

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 20 november 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 23 oktober 2019

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van onze collega Stefan Jans, werkzaam als Nettechnicus Telecom. Hij overleed op 17 oktober 2019. 

Arbeidsongevallen toestand eind september 2019
Eind september 2019 zijn er binnen Fluvius 49 arbeidsongevallen met 924 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 23 arbeidsongevallen met 404 dagen werkverlet.
We moeten vaststellen dat in 2019 zowel het aantal arbeidsongevallen als het aantal dagen werkverlet ver boven het maximaal streefcijfer liggen.

Asbest
Het beroepsrisico asbest zal toegekend worden aan de Regeltechnici gas. Al deze werknemers zullen doorgegeven worden aan het Ministerie als personen die mogelijk in aanraking kwamen met asbest. Een  planning 2020-2022 voor inventarisatie van gasstations die moeten gesaneerd worden, zal opgemaakt worden. Deze planning zal op een volgend CPBW besproken worden. Iedereen die (zowel ten gevolge van een beroepsbezigheid als privé) longvlieskanker of asbestose heeft, krijgt automatisch de erkenning als asbestslachtoffer. Indien een werknemer vermoedt dat hij door asbest een aandoening heeft opgelopen, kan hij een formulier invullen met de aanduiding van periode en betrokken werkgever. Het fonds voor beroepsziekten zal dit verder onderzoeken.

Veiligheidsrondgang Merelbeke

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 23 oktober 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 18 september 2019

Statistiek arbeidsongevallen toestand eind augustus 2019
Voor gans Fluvius zijn er 45 arbeidsongevallen genoteerd met 811 dagen werkverlet. Voor wat betreft Directies zijn er 20 arbeidsongevallen met 325 dagen werkverlet geweest waarvan 6 dagen in de maand augustus. Voor wat betreft de ernst- en frequentiegraad wordt slechter gescoord dan de maximum doelstelling.

Jaaractieplan 2019 (JAP)
De stand van zaken mei 2019 van de 8 thema’s worden overlopen.
Deze zijn:
Thema I: vereenvoudigen van de veiligheidsrichtlijnen,

 • Herschrijven van de veiligheidsdocumenten
 • Opmaken richtlijnen voor meteropnemers (hygiëne, gevaarlijke honden, PBM’s, …)

Thema II: veiligheidscultuur verder ontwikkelen

 • Een duurzame gedragsverandering teweegbrengen
 • Duurbaar leiderschap

Thema III: optimaliseren van de veiligheidscoördinatie

Thema IV: beheer van arbeidsmiddelen

 • Optimalisatie van de ergonomie PBM’s
 • Betrokkenheid van de gebruikers verhogen bij de keuze van gereedschappen

Thema V: gezondheid en psychosociaal welzijn bevorderen

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 18 september 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 augustus 2019

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de heer Kurt Van de Vel, werkzaam als 1e exploitatieagent elektriciteit in de regio Schelde-Waas. Hij overleed op 7 juli 2019. 

Arbeidsongevallen toestand eind juli 2019
Eind juli 2019 zijn er binnen Fluvius 35 arbeidsongevallen met 622 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 18 arbeidsongevallen met 210 dagen werkverlet.
Deze hoge cijfers zijn vooral te wijten aan het agressie-incident in DC Lokeren, incidenten bij de dienst Metering en begin dit jaar door de barre weersomstandigheden.

Helm met gelaatscherm
Naar aanleiding van het fluïdumongeval van december 2018

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 21 augustus 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 19 juni 2019

Op deze vergadering is slechts één ABVV-afgevaardigde aanwezig die de gekende verklaring aflegt waarom ze in beperkte afvaardiging aanwezig is. Verslagen en documenten worden door hen niet goedgekeurd.

Ingebruikname I-Ductor
Dit bijkomend ingevoerd toestel dient om via de inductietechniek (opwarmen) magnetiseerbaar materiaal op te warmen zodat de PE-isolatie van stalen buizen kan verwijderd worden. Dit toestel heeft als bijkomend voordeel dat er geen rook vrijkomt als bij gebruik van een brander.

Arbeidsongevallen
Binnen Fluvius zijn er eind mei 29 ongevallen genoteerd met 450 dagen werkverlet. Voor Directies zijn er 16 ongevallen met 121 dagen werkverlet. De meest voorkomende ongevallen bij Directies zijn nog steeds hondenbeten bij metering. De directie herinnert aan de afspraken. Wanneer de klant gevraagd wordt om de hond te verwijderen en dit weigert, dan dient de opname niet te gebeuren. De klant dient erop gewezen te worden dat er dan een schatting gebeurt.

Anonieme groepsresultaten van de bloedonderzoeken

Lees meer: Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 19 juni 2019

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 22 mei 2019

Bij aanvang van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van mevrouw Wendy De Braekeleer. Sinds januari versterkte ze het team meteropnemers voor de regio Vlaams-Brabant. Zij overleed op 25 april 2019.

Eén afgevaardigde van het ABVV legt bij aanvang van de vergadering opnieuw een verklaring af met de reden waarom hij de enige aanwezige is van het ABVV. Omwille van sectorale problemen en stakingsaanzegging worden ook geen verslagen of adviesnota’s goedgekeurd.

De directie antwoordt hierop dat naar veiligheid toe dit problemen geeft. Nota’s worden bij gevolg, in kader van de veiligheid, toch gepubliceerd.

Gezondheidsbarometer 2018
Jaarlijks wordt gepeild naar de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers.

Als resultaat van deze peiling werden een aantal aandachtspunten of knipperlichten gedetecteerd.

Deze knipperlichten en aanbevelingen zijn:

 • Frequentie van afwezigheden door ziekte: signalen bespreekbaar maken tussen leidinggevende en medewerker, samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen,.
 • Organisatiewijzigingen binnen het bedrijf: de mens achter de medewerker niet vergeten.
 • Werkgerelateerde psychische klachten waaronder burn-out: de bekendheid van de aanwezige hulpbronnen vergroten (o.a de leidinggevende in zijn coachende rol, de sociaal assistent als hulpverlener binnen het bedrijf).

Werknemersbevraging
De directie geeft een vergelijking tussen de aanpak van de werknemersbevraging die gehouden werd in ex-Infrax en ex-Eandis.
Bij ex-Eandis gebeurde de engagementsbevraging op basis van het iNostixmodel. 
iNostix maakt een foto van de werknemer en geeft als resultaat een score op inzet en retentie.
Bij ex-Infrax was dit een “Great place to work”-bevraging en wordt een foto van het bedrijf gemaakt. Het resultaat hiervan is een score op “fijne werkgever” en een audit van het HR-beleid.
Eind dit jaar wordt bij Fluvius een “Great place to work”-bevraging georganiseerd.

ACV merkt op dat de opvolging van de vorige werknemersbevraging veel te wensen over laat.
Wij krijgen veel opmerkingen dat er weinig concreets ondernomen wordt. De eventuele acties die genomen werden zijn te weinig of niet bekend.

Aangifte afvalstromen
Jaarlijks dient een  gegroepeerde rapportering aan meerdere overheidsdiensten overgemaakt te worden.
Dit voor wat betreft afvalstromen, emissies naar lucht en water. In vergelijking met 2017 zijn de afvalcijfers 2018 grotendeels gelijk gebleven.De sorteergraad van het restafval bij de infrapunten worden als verbetertraject in 2019 opgenomen.
Er wordt een sensibilisatiecampagne om verpakkingen te sorteren opgestart voor doorzichtige en gekleurde folies.
Voor de opslag van transfo’s op de infrapunten conform te maken zijn richtlijnen en acties opgestart in 2018.De visie voor 2019 bestaat erin om aandacht te hebben voor de circulaire economie (een afvalproduct wordt grondstof voor een ander product).
Inzameling en hergebruik of herwerking bijvoorbeeld van PE-buizen.

Statistiek arbeidsongevallen toestand eind april 2019
Voor gans Fluvius zijn er 22 arbeidsongevallen genoteerd met 414 dagen werkverlet. Voor wat betreft Directies zijn er 10 arbeidsongevallen met 78 dagen werkverlet geweest waarvan 37 dagen in de maand april. Voor wat betreft de ernst- en frequentiegraad wordt slechter gescoord dan de maximum doelstelling

Jaaractieplan 2019 (JAP)
De stand van zaken mei 2019 van de 8 thema’s worden overlopen.
Deze zijn:
Thema I: vereenvoudigen van de veiligheidsrichtlijnen,
Thema II: veiligheidscultuur verder ontwikkelen
Thema III: optimaliseren van de veiligheidscoördinatie
Thema IV: beheer van arbeidsmiddelen
Thema V: gezondheid en psychosociaal welzijn bevorderen
Thema VI: veiligheid van de netten verbeteren
Thema VII: optimaliseren van het veiligheidsoverleg, communicatie en sensibilisering
Thema VIII; borgen van de veiligheidscompetenties.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) - Kousen Jalas
Enkel collega’s die een ganse dag veiligheidsschoenen en imagokledij dragen mogen de kousen bestellen. Bij de eerste bestelling mogen 3 paar kousen besteld worden om de voorraad niet onmiddellijk uit te putten. Later kan men tot maximum 10 paar per jaar bestellen. Deze kousen mogen uitsluitend gedragen worden voor het werk.

Stand van zaken asbest
Er wordt een stand van zaken gegeven aangaande het plan van aanpak en de werkwijze bij asbest binnen Bedrijfsvoering gas. In Nemesis wordt de asbestinventaris van de gebouwen bijgehouden. Voor technische installaties wordt dit bijgehouden in de technische databank.

Bij 140 installaties is er mogelijks asbest aanwezig in de installatie/gebouw.

Er dient een sticker aangebracht te worden aan het gasstation wanneer men het vermoeden heeft dat er asbest aanwezig is.

De jaarlijkse opleiding voor de teams Bedrijfsvoering gas Oost en West is voorzien in juli/augustus.
ACV meldt dat men steeds, voor zowel netgebonden als niet-netgebonden gebouwen een inventaris ter beschikking moet hebben. Op dit moment zijn deze inventarissen ofwel niet compleet ofwel onduidelijk. Ze roept dan ook op dit zo vlug mogelijk in orde te brengen.

Gebouw Merelbeke
Er wordt door de werkgever nogmaals gevraagd om tickets aan te maken wanneer zich problemen voordoen zoals wanneer er losse tapijttegels zijn.  ACV vraagt om na zien of de ondergrondse parking kan opengesteld worden. Bij nazicht wordt vastgesteld dat deze parking minder dan de helft gebruikt wordt. Dit zou het parkeerprobleem in Merelbeke voor een deel verhelpen. De dienst Facilitair Beheer ziet na hoe de parking efficiënter kan gebruikt worden.

Fietsen die er jaren reeds jaren staan onder het stof, roestig en met platte banden kunnen wellicht verwijderd worden.

Gebouw Mechelen
In het nieuwe gebouw zijn nogal wat kinderziektes maar de dienst Facilitair Beheer is deze aan het oplijsten en oplossen.  Hiervoor wordt enig geduld en respijt gevraagd.
Het nieuwe tapijt geeft nogal wat pluizen maar wordt met de stofzuiger weggewerkt. Een dieptereiniging is hiervoor niet nodig. Waar tapijt ligt wordt dit standaard in de planning opgenomen.

Toestand gebouw opleidingscentrum Melle
ACV vraagt om dringend nazicht van het gebouw. Gevels brokkelen af wat leidt tot onveilige toestanden. Door de aanwezigheid van ongedierte is een sterke geurhinder.

In de refter staat een grote afvalcontainer voor de etensresten. Deze dient zeker dagelijks geledigd te worden.
Tevens vraagt ACV naar een betere organisatie van de afruimtafels in Melle. Dit is momenteel soms een onoverzichtelijke en vuile toestand.

Verkeersveiligheid bij stakerspiket
De preventieadviseur verwijst naar de laatste staking waarbij de Spijkerdreef werd afgesloten. Door het her en der parkeren en moeten uitwijken werd een gevaarlijke toestand gecreëerd.

U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Met syndicale groeten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Info uit het CPBW Directies van 20 maart 2019

Bij aanvang van de vergadering meldt GAZELCO dat ze de vergadering wel zullen volgen met een beperkte delegatie maar niet zullen deelnemen aangezien ze een sectorale stakingsaanzegging hebben ingediend.

Arbeidsongevallen
Er werden eind februari 2019 binnen Fluvius 16 arbeidsongevallen met 245 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 7 arbeidsongevallen met 41 dagen werkverlet.

Basis veiligheidsafspraken elektriciteit, gas en OV binnen Fluvius
Voor elektriciteit, gas en OV wordt een basis voor veiligheidsafspraken voorgesteld.

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 20 maart 2019

Info uit het CPBW Directies van 20 februari 2019

 • Arbeidsongevallen toestand eind januari 2019
  Eind januari 2019 zijn er binnen Fluvius 12 arbeidsongevallen met 140 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies zijn er 5 arbeidsongevallen met 33 dagen werkverlet.
 • Wijziging binnenstel helm – variant helmen met gelaatscherm
  De helmen worden voorzien van een nieuw type binnenstel met draaiknop.

  Naar aanleiding van het fluïdumongeval in Zenne-Dender werd gezocht naar helmen die het gezicht beter kunnen beschermen.
  Enkele modellen worden op 13 maart aan een beperkte delegatie voorgesteld.

Lees meer: Info uit het CPBW Directies van 20 februari 2019

Info uit het CPBW Directies van 23 januari 2019

 

 • Arbeidsongevallen
  Er werden binnen Fluvius in 2018 34 arbeidsongevallen met 1010 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 8 arbeidsongevallen met 254 dagen werkverlet.
 • Kledij
  Een werkgroep vanuit CPBW heeft een aantal stalen van breigoed (kousen en mutsen), imago-, regen- en signalisatiekledij in eerste fase beoordeeld.
  In tweede fase is het de bedoeling om deze op de werkvloer, door een aantal medewerkers ,te laten uittesten.
  Voor de regenkledij wordt een parka, softshell, regenbroek en een regenoverall voorzien. Deze kledij is, net zoals vandaag, voorzien van de wettelijke  signalisatie (reflecterend, fluo). Daarnaast hebben we uiteraard nog een apart signalisatiehesje.
  Er wordt eveneens gemeld dat de winterpet niet meer zal aangekocht worden. In de plaats hiervan zal de “TRANEMO 6307 90 Merino” muts voorzien worden. Voor de techniekers worden de “Jalas 8210” kousen ingevoerd. 

 

 • Gebouwen Merelbeke
  De werknemersafvaardiging klaagt de slechte staat van blok B in Merelbeke aan. Men wijst erop dat gebreken/defecten een lange doorloopperiode kennen vooraleer deze opgelost zijn. Als werknemersafvaardiging vinden we dat de mensen in de beste omstandigheden moeten kunnen werken. Er wordt dan ook gevraagd om nogmaals aan te dringen bij de gebouwenbeheerder om vlugger in te grijpen.
  De directie beaamt dit en zal de nodige stappen zetten om de gebouwenbeheerder hierover aan te spreken.

 • Terugroepactie reinigingsproduct voor verf.

  Vorig CPBW hadden we gevraagd welk product verkeerd is geleverd aan Fluvius als reinigingsproduct voor verf en welke de risico’s waren.
  Dit product was een corrosief alkalisch reinigingsmiddel. Er was, indien men correct de veiligheidsvoorschriften van het reinigingsproduct opvolgt, geen bijkomend risico. Er wordt wel opgemerkt dat 24 liter van dit product niet naar DC Lokeren is teruggestuurd. Men zal alle betrokkenen hierover opnieuw  contacteren.

 U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Met syndicale groeten.