Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 15 januari 2020

Arbeidsongevallen
Er werden binnen Fluvius, eind december 2019, 80 arbeidsongevallen met 1093 dagen werkverlet genoteerd. Binnen Directies waren er 45 arbeidsongevallen met 490 dagen werkverlet. Dit is echter nog maar een voorlopig cijfer.

Kledij
In 2019 is een werkgroep vanuit het CPBW samengekomen om in eerste fase imago-, regen- en signalisatiekledij te beoordelen. Daarna heeft men een aantal medewerkers deze kledij laten uittesten. Daarnaast werden nog een aantal andere tests uitgevoerd. Hieruit bleek dat deze kledij niet voldeed aan de noden op de werkvloer. De werkgroep is uiteindelijk in december 2019 samengekomen om de nieuw voorgestelde kledij te beoordelen. Dit voorstel zal  opnieuw door een aantal medewerkers worden uitgetest. Op basis van deze resultaten zal de aankoopprocedure worden verder gezet.

Mogelijke voedselvergiftiging in het Zenith gebouw


Een van de oorzaken waardoor het arbeidsongevallencijfer in december gestegen is, is een mogelijke voedselvergiftiging. Hierbij waren een 23-tal collega’s betrokken. Vanuit de preventiedienst heeft men de levering door de betrokken leverancier in die periode stopgezet totdat de oorzaak gekend is. Andere werknemers die hier eveneens problemen hadden doen best aangifte bij de dienst Preventie.

Verwarming/koeling te Hoboken en Melle
De directie antwoordt op de door ACV in het CPBW gestelde vragen over de HVAC-installaties in Hoboken en Melle.  

Voor de site in Hoboken zal een studie worden opgezet aangaande deze installatie.
Indien nodig zal deze dan ook worden aangepast.
Voor de site in Melle dringt de voorzitter er op aan om verder tickets aan te maken bij klachten m.b.t. de HVAC. Naar aanleiding van deze klachten zal de SPOC-gebouwen of de expert HVAC een registratie doen van de klachten. Indien de meting binnen de tolerantie valt, wordt dit aan de betrokken werknemer gecommuniceerd.
ACV stelt nogmaals dat de werknemers het beu zijn om tickets aan te maken, het vertrouwen in dit systeem is volledig weg. ACV dringt er eveneens op aan om een meetcampagne uit te voeren op de desbetreffende locaties.

Veiligheidsmiddelen
We stellen vast dat binnen een aantal diensten er, al dan niet op vraag van werknemers, veiligheidsmiddelen worden voorzien en dit los van een risicoanalyse. Dit zijn op zich goedbedoelde initiatieven. Er wordt op gewezen dat dergelijke middelen vooraf dienen voorgelegd te worden aan de dienst Preventie en het CPBW teneinde geen bijkomende of nieuwe risico’s te creëren en overal conform te werken.

Sociale media (Yammer)
In het CPBW van december werd vastgesteld dat werknemers die een arbeidsongeval of -incident hadden, in een aantal gebieden sterk gestimuleerd werden hun relaas op de sociale media (Yammer) te zetten. ACV vindt dat dit mogelijks een schending van de privacy is. In het kader van preventie kan dit een positief gegeven zijn indien dit anoniem gebeurt via de Preventiedienst en op vrijwillige basis van de betrokkene. Meldingen van arbeidsongevallen dienen steeds naar de Preventiedienst te worden gestuurd.  

 

U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Met syndicale groeten.