Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Belangrijkste punten uit het CPBW Directies van 17 juni 2020

Jaarrapport sociaal assistenten (SA)
In 2019 kregen de sociaal assistenten ongeveer van 6,15% van de actieve personeelsleden hulpvragen. Dit is een daling t.o.v. 2018 maar kan te verklaren zijn door het vergroten van de populatie binnen Fluvius.
Deze hulpvragen worden ingedeeld in de rubrieken gezondheid, privé of werk gerelateerd en dit zowel algemeen als per leeftijdsgroep.
De privé-vragen (bv bij rouwproces) worden goed opgevangen door de sociaal assistenten maar worden doorverwezen om een goede begeleiding te krijgen.
Het initiatief om een SA te contacteren kan genomen worden door de chef, collega’s, klantbeheerder, loopbaancoaches, sociaal assistente of de medewerker zelf.
In 2019 waren er 138 langdurig zieken. De SA is eveneens betrokken wanneer een traject van re-integratie onderzocht wordt.
Een eerste contact met een SA gebeurt na 3 maand ziekte.
De SA is een tweedelijnscontact en in eerste instantie dient de chef te zorgen dat er regelmatig contact is met de zieke medewerker.
Naast hulpvragen rond ziekte geeft de SA eveneens ondersteuning in geval van grensoverschrijdend gedrag, traumatische gebeurtenissen (in samenwerking met Pobos)  en stress. De SA werken dan ook mee aan he organiseren van workshops dienaangaande.
In 2020 zal de ondersteuning door de gevolgen van Covid-19 een item zijn.

Jaarverslag milieucoördinator 2019
Voor gasontspanningsstations met een maximumdebiet van meer dan 20.000m³(n)/u dient een milieucoördinator aangesteld te worden (extern). Hij moet deze jaarlijks inspecteren. Bij Fluvius zijn er dit 58

In 2019 dienen 4 omgevingsvergunningen hernieuwd te worden.
Een aantal algemene projecten zijn:

 • Odorisatie-installaties: stelselmatig gebeuren vervangingen door een uniforme odorisatie-installatie
 • Verwarmingsaudits bij stookinstallaties worden opgestart in 2020 bij verwarming op aardgas.

Specifieke aandachtspunten per site zijn o.a.:

 • Coating/herschilderen van meerdere leidingen wegens roestvorming
 • Barsten in muur op meerdere sites
 • Ontbreken van asbestinvenaris op meerdere sites.

Anonieme groepsresultaten van de bloedonderzoeken
Dit zijn resultaten van bloedafnames bij jaarlijks onderzoek en bij aanwerving.

Ze worden per leeftijd en per gender gegeven. De bedrijfsarts wijst erop dat dit momentopnames betreft.

De onderzochte waardes zijn:

 • loodgehalte in het bloed. Oorzaken van een verhoging zijn bijvoorbeeld door het verwijderen van oude verflagen en door loden waterleidingen, werken aan papier-loodkabels. Dit laatste is echter in dalende lijn.
 • Cholesterolwaarde (totale en HDL of goede cholesterol). Bij verhoogde waardes van cholesterol wordt gezien of de HDL-waarde hoog genoeg is. Om na te gaan of iemand een verhoogd risico heeft op hart en vaatproblemen is de cholesterol één factor die samen met de bloeddruk. erfelijkheid, .. dient onderzocht te worden.
 • Gamma-glutamyltransferase (lever). Dit kan veroorzaakt zijn door alcohol, geneesmiddelen, hepatitis A B C, hartinsufficiëntie, …
 • Haematocriet – 1 van de oorzaken van hart- en vaatziekten
 • Prostaat specifiek antigen (PSA).

Aangifte afvalstromen
Jaarlijks dient een gegroepeerde rapportering aan meerdere overheidsdiensten overgemaakt te worden. Dit voor wat betreft afvalstromen, emissies naar lucht en water.
De tool van één van de afvalbedrijven waar Fluvius mee werkt wordt gebruikt om te rapporteren.

In vergelijking met 2018 zijn de afvalcijfers 2019 grotendeels gelijk gebleven.

Het valt wel op dat er een daling van asbestafval is met 23%.

De sorteergraad van het restafval bij de infrapunten/campussen blijft een verbetertraject en wordt in 2020 verder opgenomen.
De visie voor 2020 bestaat erin om verder aandacht te hebben voor de circulaire economie (een afvalproduct wordt grondstof voor een ander product). Grondverzet& slopingsbeheer en het blijven communiceren en sensibiliseren.

Statistiek arbeidsongevallen toestand eind mei 2020
Voor gans Fluvius zijn er 20 arbeidsongevallen genoteerd met 316 dagen werkverlet. Voor wat betreft Directies zijn er 5 arbeidsongevallen met 42 dagen werkverlet geweest waarvan 3 dagen in de maand mei.

Jaaractieplan 2020 (JAP)
De stand van zaken mei 2019 van de 8 thema’s worden overlopen.

Deze zijn:
Thema I: vereenvoudigen van de veiligheidsrichtlijnen,

Thema II: veiligheidscultuur verder ontwikkelen

Thema III: optimaliseren van de veiligheidscoördinatie

Thema IV: beheer van arbeidsmiddelen

Thema V: gezondheid en psychosociaal welzijn bevorderen

Thema VI: veiligheid van de netten verbeteren

Thema VII: optimaliseren van het veiligheidsoverleg, communicatie en sensibilisering

Thema VIII; borgen van de veiligheidscompetenties.

Great Place to Work (GPtW)
Ingevolge de nulpuntmeting van GPtW heeft het MC voor 2020 een viertal actiepunten aangekondigd:

 • Actie 1: MC en senior-managers voeren een fundamentele dialoog zodat de Fluvius-boot in één duidelijke richting vaart en beleid en acties door het ganse bedrijf gedragen worden.
 • Actie 2: Het MC maakt sneller strategische keuzes, communiceert ze helder en vertaalt die keuzes tot op medewerkersniveau. Op die manier is het voor iedereen duidelijk welke richting Fluvius uitgaat, waarom we voor bepaalde zaken kiezen, en ook waarom we voor bepaalde zaken niet kiezen.
 • Actie 3: Alle leidinggevenden dragen het HR-beleid uit en zetten in op een correcte beleving ervan. Hiermee zorgen we voor gelijk- en geloofwaardigheid, buigen we wantrouwen om naar vertrouwen, en halen we de muurtjes tussen afdelingen en statuten naar beneden.
 • Actie 4: We geven #allemaalfluvius alle kansen. MC en senior-managers zijn aanspreekbaar en benaderbaar. Leidinggevenden zijn aanwezig op de werkvloer en luisteren naar de medewerkers. Zij tonen allemaal het juiste voorbeeld. Stapsgewijs gaan alle Fluvius-medewerkers door het #allemaalfluvius-bad, zodat iedereen wordt ondergedompeld in gedeeld leiderschap en de bedrijfswaarden echt gaat beleven.

Daarnaast wordt vastgesteld dat Fluvius op vlak van voor ‘zorg’, ‘ontwikkeling’ en ‘luisteren’ beter scoort dan de beter Belgische “Workplaces”.  Daartegenover staat dat we het slechts scoren bij ‘werven &verwelkomen’ en ‘bedanken’.

U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Met syndicale groeten.