Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Info uit de ondernemingsraad van 22 oktober 2019

Bij de aanvang van de ondernemingsraad werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Stefaan Jans - technicus TV Limburg Zuid.

Rapportering loopbaancentrum
De instroom in het loopbaancentrum blijft laag, dit jaar kwamen er 12 bedienden en 12 kaderleden bij in het loopbaancentrum.
Op vandaag zijn er nog 17 actieve dossiers van bedienden en 13 van kaderleden. De mensen vinden snel een andere job, dit kan zowel vast als tijdelijk zijn.
Bij de bedienden vond 64% een vaste job, bij de kaderleden 75%.

Verloftellers op loonbrief
Er wordt binnen IT een nieuw systeem uitgewerkt waarbij je steeds het saldo van je tellers zal kunnen raadplegen.
De directie komt hierop terug zodra het systeem volledig uitgewerkt is.
ACV benadrukt dat het belangrijk is dat je de tellers kunt raadplegen op het moment waarop de maandelijkse afsluiting gebeurt.

Opsplitsing code GUA
Tijdens de vorige ondernemingsraad vroeg de directie het akkoord van de werkgeversorganisaties om de code GUA (overname wacht) op te splitsen in blokken van 6 uur.
De werknemersafvaardiging is principieel akkoord, maar wacht nog het antwoord af op enkele vragen voor ze haar definitief akkoord kan geven.

Fietsleaseplan

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van  22 oktober 2019

Info uit de ondernemingsraad van 28 augustus 2019

Financiële en economische info
De watermaatschappij Pidpa heeft beslist om toe te treden als volwaardig vennoot van Synductis.

Reorganisatie secretariaat-generaal
De coördinatie cel verdwijnt, de twee medewerkers worden overgeplaatst naar de cel Corporate Administratie.

Reorganisatie Telco
Fluvius Telco was volledig ondergebracht onder de directie Klantendienst. De dienst wordt opgesplitst, het commerciële gedeelte dat contact heeft met onze klanten blijft ressorteren onder de directie Klantendienst (productteam Telcom). Het technische gedeelte wordt ondergebracht onder de directie Netuitbating (Telcom bedrijfsvoering).
De standplaats van alle betrokkenen blijft ongewijzigd.

Sociaal fonds

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van  28 augustus 2019

Info uit de ondernemingsraad van 25 juni 2019

Vanuit de ABVV-fractie is er slechts één gemandateerde aanwezig

Piloot QR-code en Risk Reporter
Uit een klantbevraging blijkt dat de klant meer informatie wenst bij werken in de straat.
Om aan deze vraag te kunnen voldoen werd een proef gestart. Hierbij wordt een QR-code geplaatst op de brief naar de klant. Als de klant deze link volgt, komt hij terecht op een business Whatsapp groep. Hierop kan de klant de informatie over de werken in zijn straat volgen en ook zelf opmerkingen/vragen doorgeven.
Er wordt een algemeen telefoonnummer vermeld, en niet het persoonlijke gsm-nummer van de toezichter.
ACV vraagt hoe het komt dat er soms persoonlijke contactgegevens van de toezichter op brieven staan. De werkgever antwoordt dat dit niet standaard is en dat dit een vrijwillige keuze van de toezichters is.
Na de zomer wordt door de leidinggevenden een test opgestart met Risk Reporter. Dit is een app van Kluwer, gericht op veiligheid.
ACV vraagt om alle proeven en testen steeds vooraf te melden aan de ondernemingsraad.

ESS – flexteller in real time

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 25 juni 2019

Info uit de ondernemingsraad van 28 mei 2019

Er is slechts 1 vertegenwoordiger van de ABVV-fractie aanwezig. Bij aanvang leest de ABVV-vertegenwoordiger een verklaring voor waarin hij stelt dat ABVV in het algemeen geen goedkeuringen zal verlenen. De reden hiervoor zijn de sectorproblemen en de sectorale stakingsaanzegging van het ABVV.

Werkgelegenheidsplan
ACV dringt al maanden aan bij de directie naar een datum om enkele belangrijke zaken uit het werkgelegenheidsplan te bespreken. Op 14 mei organiseerde de directie een eerste vergadering.
ACV was als enige vakbond aanwezig. De resultaten van deze bespreking mailden wij je door op 22 mei.

GSM - Motorola G5 en G6
De directie heeft het aantal geregistreerde incidenten bij de firma Vandenabeele opgevraagd.

Het grootste aantal incidenten bij de G5 betrof fysieke schending (vb scherm).
1 op 6 had effectief problemen met de compatibiliteit (werking bluetooth-carkit).
Bij de G6 waren alle meldingen fysieke schendingen.
Bij Motorola zelf wordt weinig of geen gevolg gegeven aan de klachten.
De directie denkt eraan om de Motorola G5 en G6 uit ons assortiment te nemen.
Momenteel zijn er testen in het infragebied Erembodegem met een Samsung-GSM die positief verlopen. Er zal geen volledige transfer van de Motorola naar Samsung gebeuren maar wellicht zal er op termijn toch naar vervanging overgegaan worden.

Vervanging oude laptops
De directie deelt mee dat de kost om de 4.600 laptops op te kuisen (licensies te deleten, nieuwe software te installeren, de distributie en nazorg) veel te duur is om deze toestellen te verkopen aan het personeel (€304/laptop). Een nieuw toestel met dezelfde capaciteit kost nieuw ongeveer €250.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 28 mei 2019

Info uit de ondernemingsraad van 26 maart 2019

Vanuit de ABVV-fractie is er slechts één gemandateerde aanwezig.

Update Motorola G5
ACV meldt dat er nog steeds problemen zijn na een update met de Motorola G5. De directie vraagt enkele concrete voorbeelden. Volgens de firma Vandenabeele zijn er slechts 24 carkit problemen gemeld. ACV stelt dat deze cijfers niet kloppen en vraagt waarom de registratie niet via het Fluvius ticketsysteem kan gebeuren. ACV zal aan de hand van cijfers aantonen dat de gegevens die de firma Vandenabeele meedeelt, niet correct zijn.

Taaltest taalpremie op dienstniveau
Er wordt een document in het HR-vademecum voorzien waarin, voor alle functies die in aanmerking komen, wordt vermeld of er enkel mondelinge of ook schriftelijke kennis vereist wordt.

Tussenkomst internetvergoeding – rechtzetting met terugwerkende kracht
Voor de gevallen waar nog een retroactieve correctie moet gebeuren, zal dit gebeuren via de loonfiche en niet via de facturatie van Telenet/Proximus.

Vervanging oude laptops – aankoopmogelijkheid door personeel
De kost om de oude laptops gebruiksklaar te maken voor privégebruik door het personeel loopt hoog op. Hierdoor zouden deze oude toestellen slechts 100 à 120 euro goedkoper zijn dan nieuwe en betere toestellen die in de handel te koop zijn. De directie zal dit nog verder onderzoeken.

Netuitbating – niet invullen bepaalde functies
In de regio’s waar bepaalde functies niet meer ingevuld worden (1ste tak, coördinator nazorg) moeten deze taken door de teamleider uitgevoerd worden. Worden de coördinatietaken echter door een andere medewerker van deze diensten uitgevoerd, dan komt deze in aanmerking voor een premie “uitoefenen hogere functie”. ACV zal dergelijke individuele situaties bij de directie aankaarten.

Overzicht contacten sociale dienst

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 26 maart 2019

Opnamemodaliteiten arbeidsduur

opnamemodaliteiten uurregeling

 

  • ·pot ‘1’ = eventueel het saldo PLUS-uren van het vorige jaar: opneembaar tot en  met 30/04 - op te nemen via de  ESS-code ‘PLS’

  • ·pot ‘2’ = verlof in uren (wettelijke vakantie + anciënniteitsdagen) –   op te nemen via de ESS-code ‘VAC’

  • ·pot ‘3’ = PLUS-uren - op te nemen via de ESS-code ‘PLS’

  • ·pot ‘4’ = statutaire ADV-dagen – op te nemen via de ESS-code ‘ADV’

  • ·pot ‘5’ = loopbaanvakantie – op te nemen via de ESS-code ‘LBV’

 

 

 

 

 

Info uit de ondernemingsraad van 26 februari 2019

Timing fiets leaseplan
Het managementcomité heeft de invoering van een fiets leaseplan goedgekeurd. Na de zomer wordt er een definitief voorstel voorgelegd.

Uurregeling Ecohuis Antwerpen
Er wordt een tekst verstuurd naar de regiomanagers en de SPOC klantenkantoren. Hierin worden de afspraken uit het verleden verduidelijkt.
Het blijft de bedoeling dat er steeds twee medewerkers klantenkantoor aanwezig zijn.
Per regio moeten er structureel genoeg klantenkantoormedewerkers zijn om de kantoren te kunnen bemannen.
ACV was reeds akkoord met de uurregeling, Gazelco heeft zijn akkoord verlengd met twee dagen (tot de eventuele goedkeuring van het nieuwe arbeidsreglement op 28.02)

Update Motorola G5
Het probleem met de bluetooth is nog steeds niet opgelost.
ACV vraagt hoe de opvolging gebeurt, als je een probleem meldt bij Vandenabeele wordt er immers geen Fluvius-ticket gelogd. De directie vraagt de gegevens op tegen volgende ondernemingsraad.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 26 februari 2019

Info uit de ondernemingsraad van 22 januari 2019

  

Evaluatie piloot Zelzate - wachtdiensten
De werking in het pilootgebied werd positief ervaren, een definitief karakter is mogelijk.

Timing fiets leaseplan
De directie stelt de verschillende mogelijkheden voor, een definitieve beslissing wordt genomen op het managementcomité van januari of februari.
Hoogst waarschijnlijk wordt geopteerd voor een ‘operationele leasing’. De invoering zal pas na het zomerverlof gebeuren.
Er is nog geen detailinformatie beschikbaar. Het plan is voor alle werknemers en er wordt onderzocht of dit eventueel ook kan uitgebreid worden voor de gezinsleden. De werkgever zegt dat er spelregels moeten afgesproken worden, o.a. over vergoeding dienstverplaatsing.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 22 januari 2019