Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Info uit de ondernemingsraad van 28 januari 2020

Bij aanvang van de ondernemingsraad werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Erik Van Glabeke - medewerker klantprocessen back office - Regio Limburg Zuid.

In naam van de voltallige werknemersafvaardiging wordt een verklaring afgelegd:

 

Beste voorzitter,

In naam van de werknemers willen we een aantal zeer prangende en dringende items naar voren schuiven.
Items waarvan dringend werk zal moeten gemaakt worden, willen we de constructieve geest van overleg in de toekomst blijven behouden.

Het is duidelijk dat de zwaarste frustraties zich momenteel bij onze collega’s binnen Netuitbating bevinden.

 

Door de aangekondigde reorganisaties naar de TO BE organisatie van 2023, leeft er een heel grote ongerustheid bij tal van collega’s binnen verschillende diensten van Netuitbating.

Deze collega’s worden vandaag geconfronteerd met het verdwijnen of wijzigen van hun functie.  Vandaag is het voor hen nog steeds allesbehalve duidelijk hoe ze in de toekomst hiermee verder moeten.  Heel wat vragen houden hen momenteel bezig:
   - Welke taken zal de functie precies inhouden?
   - Wat zal er gebeuren als men niet slaagt in een assessment voor de gewijzigde  functie? 
   - Vanaf wanneer zullen de wijzigingen daadwerkelijk van kracht worden?  
     Enzovoort, enzovoort,…

Er zijn collega’s die binnen hun wachtdienst, vandaag geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen. Door deze herschikkingen dreigen er sommigen onder hen van wachtfrequentie/wachtgebied te moeten veranderen of uit de wacht te moeten stappen.
Bij de integratie van Fluvius was er met u en het management nochtans overeengekomen om eerst een globaal protocol rond de Wachtdiensten te bereiken, vooraleer een eventuele herschikking van start kon gaan.  Men wil nu eerst regionaal de wachtdiensten herschikken zonder dat de betrokkenen de exacte financiële impact hiervan kennen. U begrijpt dat dit de zaken zeker niet vooruit helpt.  Niemand zal geneigd zijn een beslissing te nemen wanneer men geen zicht heeft op het financiële aspect, om nog maar te zwijgen over de eventuele familiale gevolgen en de risico’s die zich kunnen voordoen op vlak van veiligheid.

Het is ook reeds meermaals aangehaald dat er een nijpend tekort is aan administratieve krachten binnen de backofficediensten van aansluitingen.  Ondanks eerdere beloftes werft men voor deze jobs nog steeds tijdelijke contracten aan die telkenmale opnieuw moeten worden opgeleid en waardoor dit bij de vaste collega’s weer belet dat de achterstand verder kan weggewerkt worden.  Het is dweilen met de kraan open.  Men kan het toch zeker niet klantvriendelijk noemen wanneer men vanaf de klantaanvraag tot aan de uitvoering, de klant 4 tot 6 maanden moet laten wachten??

Sommige diensten worden vandaag geconfronteerd met dubbel werkende systemen.  Systemen en softwareprogramma’s uit beide ex-bedrijven moeten worden aangeleerd om dan binnen korte of middellange termijn opnieuw naar een ander uniform systeem over te schakelen. Ook dit genereert opnieuw extra werkdruk.

Een bijkomend heet hangijzer is de waardering en verloning van de techniekers binnen ons bedrijf.  Reeds jarenlang zijn zij vragende partij om hun functiekwalificatie te herzien.  Techniek is de corebusiness van Fluvius.  Er wordt meer en meer druk op de schouders gelegd van deze collega’s.  Het wordt dan ook tijd dat er rond de verbetering van hun verloning iets gebeurt.

Dit waren nog maar een paar zware bekommernissen van Fluviuscollega’s en er zijn er zeer zeker nog heel wat.  Maar het is onze uitdrukkelijke vraag om de zonet aangehaalde punten zo snel en efficiënt mogelijk aan te pakken zodat de onrust, die bij de collega’s aan het opborrelen is, kan weggewerkt worden.

We gaan er vanuit dat er op zeer korte termijn hieromtrent concrete stappen gezet worden.  De collega’s in de regio Antwerpen hebben reeds een lijst met pertinente vragen bezorgd  waarop zij uiterlijk op 4 februari een antwoord eisen. Ook de collega’s uit andere regio’s kijken uit naar deze antwoorden. Wij willen deze items verder mee opvolgen op de ondernemingsraad tot er een bevredigende oplossing voor alle partijen gevonden is.

Vanwege de werknemersafvaardiging ondernemingsraad Fluvius.

De directie neemt hiervan akte en belooft om op korte termijn de problemen aan te pakken. Ze is er zich van bewust dat het belangrijk is om voor rust en zekerheid te zorgen en om de collega's duidelijkheid te geven. Volgende week wordt een deel van deze punten door de directie van netuitbating behandeld op het FGPO (Fluvius gemeenschappelijk paritair overleg).

Klantenkantoren
De directie heeft op vraag van de werknemersafvaardiging de sizing van de klantenkantoren nogmaals onder de loep genomen. Zowel in de regio IJzer-Mandel als in de regio Schelde-Lieve wordt er een extra klantenkantoormedewerker aangeworven. Per klantenkantoor moeten er structureel twee klantenkantoormedewerkers aanwezig zijn, in uitzonderlijke gevallen mag de tweede persoon een medewerker uit de back office zijn. Concrete problemen mogen op het lokaal syndicaal overleg behandeld worden.

Datum werkgroep controlekamers
Er is nog geen datum voor de werkgroep afgesproken. De directie zou dit intern verder aan het voorbereiden zijn. ACV vindt dat het overleg zo snel mogelijk terug moet opgestart worden want de perceptie leeft nu dat alles stil valt. De werkgroep wordt zo snel mogelijk samengeroepen.

Kerntakendebat
In het Vlaams regeerakkoord schreef de regering dat de kerntaken van Fluvius herbekeken zouden worden. Fluvius wil dit debat proactief voeren.
Er wordt uitgegaan van een meerwaarde voor de klanten en aandeelhouders.
De kerntaak van Fluvius is multi-utility beheerder van (publieke) netwerken op openbaar domein om maximale synergie te kunnen bereiken:
- Energie (elektriciteit, aardgas en warmte)
- Openbare verlichting
- Water (drinkwater en/of riolering)
- Telecom (geen derde net, wel samenwerkingsakkoorden)

Daarnaast ziet Fluvius ook nog volgende kerntaken:
- Opzetten en beheer van dataplatformen die direct verbonden zijn met de verschillende utilities
- Ondersteunen van gemeenten bij de realisaties van energiebesparingen
- Samenwerken met collega-beheerders buiten Vlaanderen, mits toegevoegde waarde voor Vlaanderen
Daarnaast voeren we de openbare dienstverplichtingen (ODV) uit die aan ons toegewezen werden.

Impact op personeel:
- Geïmpacteerde collega's krijgen een andere job binnen Fluvius
- De medewerkers worden betrokken bij de overdracht en uitfasering van de dienstverlening
- Steeds een ruime overgangsfase waarin er nood is aan continuïteit van de dienstverlening.
- Gezien de nood aan continuïteit wordt er gerekend op blijvend engagement van de medewerkers.
- Grootste impact bij FluviusNet (bedrijfsvoering Telco), FluviusNet + Smart Cities (Key Accounts),
  FluviusCenter + GIS (ICT systemen & operaties), Technical consulting (assetplanning & netwerkontwikkeling) en aankoopdiensten (aankoop).

Het is zo dat de infrastructuur bij Fluvius blijft, maar dat producten die ook door de commerciële markt geleverd worden (bv. firewalls, bepaalde apparatuur), afgebouwd worden. De meeste klanten zijn gemeenten.

Organisatiewijzigingen
De directie deelt organisatiewijzigingen binnen onderstaande directie mee:
- Strategie
- HR & communicatie
- Klantendienst

Great place to work
Veroniek De Schamphelaere, project manager van Great place to work team België, licht de bevraging en de resultaten ervan toe tijdens de ondernemingsraad.
Er was een respons van 83,42%.
De vragen behandelen 5 domeinen: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap.
Op basis van de resultaten worden actieplannen opgemaakt. Er wordt een globaal actieplan met drie actiepunten opgemaakt tegen eind februari, dit wordt toegelicht op de ondernemingsraad van maart. Tegen eind maart volgt er een actieplan per directie, dit wordt binnen de directies verder gecommuniceerd.

Vriendenkringen
De directie heeft een nieuw voorstel voor de betoelaging van de vriendenkringen.
Per jaar wordt er tussenkomst van 50 euro per actief personeelslid voorzien.
Ieder actief personeelslid maakt via ESS de keuze aan welke lokale afdeling dit bedrag mag overgemaakt worden.
De voorziene toelage van de personeelsleden die geen keuze maken wordt gestort in een gezamenlijke pot. Vanuit deze pot wordt een toelage voor de gepensioneerde leden aan de lokale afdelingen overgemaakt.
Per provincie wordt jaarlijks een gepensioneerdenfeest georganiseerd, betaald door Fluvius.
De werknemersafvaardiging legt dit voorstel voor aan de lokale afdelingen. Op de ondernemingsraad van februari volgt de beslissing.

Sociaal fonds
De dotatie voor 2020 wordt op de rekening van het sociaal fonds gestort.
Het reglement voor 2020 werd goedgekeurd.
Aanvragen kunnen vanaf nu ook via mail doorgestuurd worden naar de personeelsadministratie.

Problemen nieuwe Mobile
Volgens ACV zijn nog niet alle problemen van de baan.
De directie geeft volgende update:
- De sleuven zijn geleverd, er zou nog een probleem zijn bij ex-Integan en sommige exploitatiediensten.
  Dit wordt nagevraagd.
- Problemen met de flits: er is een nieuwe app getest en goed bevonden. Deze wordt pas actief na het
  'tanken'.
- Connectieproblemen op 08.01 waren te wijten aan problemen bij Proximus.

Opleidingen Fiber to the Home
ACV vraagt waarom bepaalde techniekers eerste interventie een opleiding glasvezel moeten volgen.
Het was de bedoeling dat enkel nettechnici telecom deze opleiding moesten volgen. Dit wordt nagevraagd.

Tussenkomst werkgever Yugo Telenet
ACV meldt dat Telenet de tussenkomst werkgever in het internetabonnement niet toekent voor het product Yugo.
De directie neemt contact op met Telenet om dit uit te klaren.
De werknemersafvaardiging stelt voor om een oplijsting te maken van de pakketten waarop de tussenkomst werkgever wel toegekend wordt (zowel voor Telenet als Proximus).

Premie nijverheidshelper
Volgens de werknemersafvaardiging zou de premie nijverheidshelper geblokkeerd zijn voor nieuwe nijverheidshelpers. De directie ziet dit na.

Opleiding ESS/loonbrief ex-Infrax
De werknemersafvaardiging meldt dat er bij de ex-Infrax en ex-Integan collega's nog veel onduidelijkheid is rond de loonbrief en ESS. De directie neemt dit mee en voorziet infosessies waar nodig.

Telewerk
De werknemersafvaardiging vraagt om duidelijke afspraken te maken over het thuiswerk.
De directie wil het thuiswerk zo breed mogelijk openstellen. Binnen de verschillende directies wordt dit verder uitgewerkt.

U kunt steeds bij onze afgevaardigden terecht met uw vragen of opmerkingen.

Met syndicale groeten
www.acv-fluvius.be