Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Stakingsaanzegging heeft tot nieuw overleg geleid

Beste collega,Beste ACV-lid,

De stakingsaanzegging van het ACV heeft vandaag tot een nieuw overleg geleid over de aanslepende problemen binnen Fluvius.

Alle elementen uit onze stakingsaanzegging werden overlopen en besproken:

Onvolledige, onduidelijke en verschillende communicaties vanwege de directie binnen Netuitbating

ACV heeft duidelijk gemaakt dat de recente communicatie vanwege de directeur Netuitbating de onrust bij de collega’s enkel groter heeft gemaakt. ACV had de belangrijkste pijnpunten nochtans herhaaldelijk gesignaleerd, maar ondanks beloftes werd in de finale tekst niet met al onze elementen rekening gehouden.

De directie heeft vandaag verzekerd dat ze de onzekerheden en onduidelijkheden bij de collega’s wil wegwerken. Ook zij betreurt dat er in de verschillende regio’s telkens andere info werd verspreid. Vandaag heeft de directie beklemtoond dat geen enkele collega al duidelijkheid moet geven over zijn/haar toekomst in de wacht, zolang er nog geen protocol is afgesloten met de vakbonden over de financiële begeleidende maatregelen bij eventuele uitstap uit de wacht. De directie is bereid dit te herbevestigen naar alle collega’s toe. Daarnaast zal de directeur Netuitbating zelf alle betrokken collega’s in de regio’s bezoeken om overal dezelfde informatie over de lopende reorganisaties te geven. Dit zou binnen een zeer korte tijdsspanne (komende weken) gebeuren, in de mate van het mogelijke, gelet op de huidige uitzonderlijke situatie rond het Coronavirus.

Over dit punt werden vandaag dus meerdere beloftes gedaan. Wij wachten nu op concrete stappen, op zeer korte termijn.

Ondoordachte wijzigingen van functies met hierdoor verhoogde veiligheidsrisico’s voor het personeel (WFC, toezichters,…)

In verband met de “functie-inkanteling”

van de toezichters aanleg/wervencoördinatoren naar Werfcoördinator, hebben wij opnieuw het aspect van de schakelingen in vraag gesteld. Wij blijven ervan overtuigd dat dit een slechte zaak is voor de veiligheid van de betrokken collega’s. Voor ACV moet het aspect “schakelen” uit deze functie verdwijnen. Wij hebben er zwaar op aangedrongen om dit te herbekijken met de verantwoordelijken binnen Netuitbating.

De directie heeft hierop gereageerd dat we onze bezorgdheid mogen meegeven maar dat de functie-inhoud niet besproken wordt op het sociaal overleg. Ze stelt dat beslissingen over organisatie en functies haar verantwoordelijkheid is.

We hebben vandaag dus geen enkele garantie dat de directie dit wil herbekijken.

Er blijft ook grote onduidelijkheid over de toekomst van de collega’s die deze nieuwe functie uiteindelijk niet zullen opnemen. ACV heeft aangedrongen om hierin klaarheid te scheppen en te stoppen met aan collega’s te vragen om tegen een bepaalde datum (zoals bv. 1 april voor de werfcoördinatoren) een keuze te maken voor een bepaalde functie, terwijl ze nog geen duidelijkheid hebben over de concrete inhoud daarvan.

De directie gaat akkoord dat het niet correct is om een keuze af te dwingen terwijl het ganse plaatje nog niet helder is en ze is bereid om hier meer tijd en duidelijkheid te geven. De timing om zich kandidaat te stellen wordt dus uitgesteld en er worden geen brieven van aanduiding meer voorgelegd.

Wij wachten nu op concrete stappen, op zeer korte termijn, waaruit blijkt dat de directie ook hier daadwerkelijk woord houdt.

Steeds hogere werkdruk door implementatie van nieuwe systemen en te weinig personeel (administratieve en technische diensten Netuitbating)

De directie erkent (eindelijk!) het probleem van de werkdruk in verschillende diensten en is bereid op korte termijn (en in de mate van het mogelijke) tijdelijke oplossingen te voorzien. Eén boodschap van de directie wensen wij duidelijk te herhalen: als je gevraagd wordt om iets te doen en door werkdruk dreig je onveilig te werk te gaan en risico’s te creëren voor jezelf, collega’s of klanten: stop er dan onmiddellijk mee!

Op langere termijn zal ze het probleem van de werkdruk structureel aanpakken.

De directie heeft beloofd hierover een stappenplan te communiceren.

Ook dit is een belofte waarin we concrete stappen verwachten, op zeer korte termijn.

Organisatiewijzigingen binnen de DOC’s met zware impact op het privé- en sociale leven van de betrokkenen

In de voorbije dagen werd met de collega’s van DOC Oost en DOC West overleg gepleegd in verband met de reorganisatie naar 2 controlekamers binnen Fluvius. De stand van zaken werd geschetst en we merken dat er nu toch stilaan wel rekening gehouden wordt met de verzuchtingen van de betrokken collega’s. Vanmorgen werd ook nog herbevestigd dat bijsturing over mogelijke shiftroosters nog steeds mogelijk is en er bereidheid is om verschillende pistes te bewandelen.
Het ACV ondersteunt mee de vraag van de collega’s om snel duidelijkheid te krijgen over wie welke functie zal uitvoeren. Ook de HR-modaliteiten moeten evenwel eerst voor iedereen duidelijk zijn.

Ontoereikende verloning voor de technische functies.

We hebben nogmaals bij de directie benadrukt dat er bij de techniekers een groot ongenoegen leeft over de huidige verloning.
De directie heeft hierop geantwoord dat ze dit wil bekijken, maar pas nadat alle andere aspecten rond de reorganisaties zijn opgelost. Voor haar is dit nu niet aan de orde.
ACV heeft hierop gereageerd dat de directie dit probleem zwaar onderschat.

Wij hebben vandaag een aantal positieve signalen gezien vanuit de directie, maar hopen dat het niet (opnieuw) bij mooie woorden blijft. Het is hoog tijd dat beloftes worden nagekomen. Nogmaals, wij verwachten nu concrete stappen, op zeer korte termijn. Ook hier moeten we echter rekening houden met de extreme omstandigheden in verband met het Coronavirus.

Wij houden je verder op de hoogte!

Met syndicale groeten
De ACV -delegatie FLUVIUS

ACV – Fluvius