Login Form

Beste lid, Graag bij registratie steeds herkenbare gegevens gebruiken. Alvast bedankt. ACV-Fluvius

https://www.so.acv-fluvius.be/index.php/nieuws/110-privacy

Info uit de ondernemingsraad van 18 december 2018

Extreem hoge Proximusfacturen buiten EU – kaderleden
Proximus is nog steeds bezig met een manuele controle en rechtzetting van de facturen.

Fleetkorting bij aankoop privé-wagen
De directie antwoordt dat dit geen standaardprogramma is bij Ford België en gaat hier verder niet op in. Als bepaalde handelaars kortingen voorzien voor onze werknemers, dan kun je steeds met je badge bewijzen dat je werknemer van Eandis/Fluvius bent.

Timing fiets leaseplan
Het definitieve voorstel wordt voorgelegd op de ondernemingsraad van januari.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 18 december 2018

Info uit de ondernemingsraad van 27 november 2018

Werkgelegenheidsplan
Tijdens de vorige ondernemingsraad deed de directie de belofte om zo snel mogelijk een vergaderdatum af te spreken. Voor ACV was dit in orde, Gazelco weigert om een datum af te spreken tot na de beëindiging van het Fluvius-overleg.
ACV wil dit echter niet langer uitstellen en wil de dringende punten op een andere manier bespreken. Het kan volgens ACV niet door de beugel dat mensen hun recht op tijdskrediet, in het kader van landingsbanen, zouden verliezen door het uitblijven van deze besprekingen.

Onderzoek  tot uitbreiding nieuwe policy telefonie/data/gsm alle personeel
ACV stelde de vraag, in de vorige vergadering,  of de personeelsleden zonder bedrijfs-smartphone ook konden toetreden tot het nieuwe tariefplan. De directie antwoordt dat dit niet mogelijk is, omdat dit teveel administratieve werklast met zich mee zou brengen.

Fleetkorting bij aankoop privé-wagen
De directie kan hier nog geen antwoord op geven, dit wordt onderzocht door de aankoopdienst. Het is zo dat de korting die meegedeeld was tijdens de vorige ondernemingsraad wel te hoog was.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 27 november 2018

Info uit de ondernemingsraad van 23 oktober 2018

Werkgelegenheidsplan
ACV dringt erop aan om de werkgroep dringend te laten doorgaan. Een aantal thema’s, waaronder thuiswerk, moeten besproken worden.
De directie belooft om volgende vrijdag, op het Fluviusoverleg, een vergaderdatum mee te delen. 


Onderzoek tot uitbreiding nieuwe policy telefonie/data/gsm voor alle personeel
In de vorige ondernemingsraad vroeg de werknemersafvaardiging of de nieuwe policy kon uitgebreid worden naar collega’s zonder bedrijfs-gsm. De directie zal dit verder bekijken.
 

Gezinsdag
Na de gezinsdag werd een enquête verstuurd, zowel naar de deelnemers als naar de niet deelnemers aan de Gezinsdag. De globale score is 9,11/10.
Ook in de toekomst wordt er budget voorzien voor evenementen als de gezinsdag, sportdag en nieuwjaarsreceptie, mits goedkeuring van de VREG.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 23 oktober 2018

Info uit de ondernemingsraad van 25 september 2018

 

Overzicht ingevulde en openstaande vacatures
De directie brengt een overzicht van de ingevulde en nog openstaande vacatures sinds 01.01.2018.
Ingevulde vacatures:

Ingevulde vacatures

Externe aanwerving

Interne mobiliteit

Totaal

Directies

78

98

176

Netuitbating

53

106

159

Totaal

131

204

335


Openstaande vacatures:

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 25 september 2018

Info uit de ondernemingsraad van 30 augustus 2018

Frank Vanbrabant is sedert 1 juli voorzitter van de ondernemingsraad en heet iedereen welkom. Het is zijn bedoeling om de gesprekken en onderhandelingen binnen de ondernemingsraad op dezelfde constructieve manier verder te laten verlopen.
Frank betreurt dat drie uitgenodigde directieleden van werkgeverszijde door Gazelco werden geweerd.
Hij meldt ook dat er momenteel binnen HR gewerkt wordt aan een algemeen Fluvius voorstel over o.a. het sociaal overleg, overgang van Infrax-personeel, arbeidsreglement, … . Dit voorstel zal voorgesteld en besproken worden in het algemeen Fluvius overleg.

Voordeel alle aard GSM
De directie stelt dat bij bepaalde personeelsleden, die gebruik maken van een bedrijfs-GSM (oud model zonder data) of van een smartphone maar met een persoonlijk Eandis data-abonnement bij Proximus, onterecht een voordeel van alle aard werd aangerekend. Er zal met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2018 een terugbetaling gebeuren naar alle betrokkenen.

Hoge datakosten buiten de EU
Een aantal collega’s hebben (onwetend) hoge kosten gemaakt door het gebruik van data buiten de EU. (Bv data vergeten uit te zetten op doorreis door Zwitserland.) Om dit in de toekomst te vermijden werd beslist om gestandaardiseerde gebruikersprofielen in te voeren. Bij overschrijding van €60 binnen de EU zal de surfsnelheid gevoelig dalen. (tenzij men privé extra data aankoopt). Bij overschrijding buiten de EU, zal men niet meer kunnen surfen tot de volgende afrekening.
In beide gevallen zal de gebruiker een SMS ontvangen wanneer de datalimiet is bereikt.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 30 augustus 2018

Info uit de ondernemingsraad van 26 juni 2018

Openingsuren klantenkantoren Vilvoorde, Heist-op-den-Berg en Lier
De Raad van Bestuur van Sibelgas heeft zijn akkoord gegeven om de openingsuren van klantenkantoor Vilvoorde aan te passen. Het kantoor zal gesloten zijn op dinsdagvoormiddag en over de middag, net zoals de andere klantenkantoren.
Voor Heist-op-den-Berg en Lier worden de openingsuren herschikt, zodat de medewerkers hun middagpauze kunnen nemen.


Omgevingsloket
In de vorige ondernemingsraad had de werknemersafvaardiging nog bijkomende vragen/opmerkingen i.v.m. de bescherming van de persoonlijke gegevens en de aansprakelijkheid.
De werkgever antwoordt dat er op de website van de Vlaamse Overheid een uitgebreid infodocument
gepubliceerd werd, waarin uitgelegd staat hoe de gegevens beschermd worden.
Bij het inloggen met de persoonlijke ID is de werknemer niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele fouten, de werkgever blijft verantwoordelijk. Voor bouwovertredingen is de bouwheer aansprakelijk.
De werkgever verwijst naar wetwijzer 108 van mei 2018.

Gratis internetabonnement
De werknemersafvaardiging vraagt waarom de korting bij Proximus slechts € 39 bedraagt. (Bij andere bedrijven ligt de tussenkomst hoger dan bij Eandis). De werkgever zal dit onderzoeken.
Personeelsleden die op het moment van keuze (korting abonnement of forfaitvergoeding) afwezig waren wegens ziekte krijgen automatisch de forfaitvergoeding. Later kunnen ze hun keuze kenbaar maken. Hiervoor neem je contact op met de personeelsadministratie.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 26 juni 2018

Info uit de ondernemingsraad van 29 mei 2018

Frank Vanbrabant was als waarnemer aanwezig op deze ondernemingsraad, vanaf 1 juli zal hij voorzitter zijn van de ondernemingsraad Fluvius.

Voordeel alle aard GSM
De directie kan nog steeds geen definitief antwoord geven. Dit punt blijft op de agenda staan.

Kosten SMS van Eandis GSM naar niet Eandis GSM
Bij gebruik van prefix 2 worden toch kosten aangerekend op de factuur. Bij Proximus liep blijkbaar iets verkeerd bij de migratie van een aantal collega’s.
De foutieve facturatie wordt rechtgezet.

Gegevens SAB cleaning

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 29 mei 2018

Info uit de ondernemingsraad van 24 april 2018

Voordeel alle aard GSM
De directie kan nog steeds geen definitief antwoord geven omdat het RSZ-luik hierin nog onduidelijk is. Dit punt blijft op de agenda staan.

Verhuis ‘Den Eik’ Antwerpen naar Hoboken – toepassing open office
Tijdens de komende dagen wordt nog lokaal naar een oplossing gezocht voor een 4-tal individuele dossiers.

Mobiliteit – werken E17 Kortrijk-Gent-De Pinte – Open Office
Na consultatie van de website "Wegen en Verkeer", meent de directie dat er gedurende de dag weinig verkeershinder is. Hierdoor wordt er geen verruiming van het open office toegestaan.

Dienst patrimonium – omgevingsloket

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 24 april 2018 

Info uit de ondernemingsraad van 27 maart 2018

De ondernemingsraad start met een minuut stilte voor onze overleden collega Annita De Grauwe uit de directie klantwerking - energieleveringen.

Mobiliteit – open office Antwerpen
De uitbreiding van open office wordt verlengd tot eind 2018. De werknemersafvaardiging meldt dat er ook werken gepland zijn op de E17 in De Pinte, de directie zal dit bekijken.

Voordeel alle aard GSM
De directie kan hierop nog geen definitief antwoord geven, ze willen zeker zijn dat het RSZ-luik volledig afgedicht wordt. Dit punt blijft op de agenda staan.

Verhuis ‘Den Eik’ Antwerpen naar Hoboken – toepassing open office
De verhuis richting Mechelen en Hoboken werd per dienst besproken.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 27 maart 2018 

Info uit de ondernemingsraad van 27 februari 2018

Fietsvergoeding voor speedbike
De vergoeding was reeds fiscaal vrijgesteld. Het KB is intussen verschenen in het Belgisch staatsblad, de vrijstelling van RSZ wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 01.01.2017.

Voordeel alle aard GSM
Minister Van Overtveldt gaf een antwoord op een parlementaire vraag, maar het is nog niet duidelijk hoe de RSZ hierop zal reageren. Intussen houdt onze directie een bevraging bij de andere bedrijven van de sector. Dit punt blijft op de agenda staan.

Doorgroeimogelijkheden gebaremiseerden naar kader
De directie meldt dat het managementcomité hierover nog niets beslist heeft. Er wordt onderzocht wat een bediende/kader is binnen Eandis en Infrax. Dit onderwerp wordt op korte termijn op het managementcomité besproken. Er wordt in ieder geval gemonitord dat er geen verschil in behandeling is tussen het Eandis- en het Infraxpersoneel bij deelname aan vacatures.

Impact FIT op het personeel
De werkgever zoekt dringend techniekers, iedereen die voldoet kan aangeworven worden. De werknemersafvaardiging meldt dat er ook in andere diensten een tekort is, bv. in de werkvoorbereiding.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 27 februari 2018

Info uit de ondernemingsraad van 30 januari 2018

Mobiliteit open office Antwerpen
De uitbreiding van Open Office wordt verlengd tot eind maart 2018.

Interne bevraging m.b.t. interne sollicitaties
In een vorige ondernemingsraad vroeg de werknemersafvaardiging of de anonimiteit kon gegarandeerd worden. De werkgever bevestigt dit. Er werden enkel beperkte personeelsgegevens opgevraagd om de doelgroepen te kunnen bepalen.

Projectbeheerders
De directie bevestigt dat de taken van de projectbeheerders statutaire werken zijn (conform de richtlijnen binnen de sector) en enkel mogen uitgevoerd worden door eigen personeel. Er worden geen externen meer aangesteld om de projectbeheerders te ondersteunen.


Impact FIT op het personeel – Q4 2017
Op 31.12.2017 zijn er op Eandisniveau 194,8 FTE’s minder t.o. het FIT-target van 01.01.2018. Voor de ondersteunende directies is dit 87,7 FTE, voor netuitbating 101,1 FTE.
Er zijn 47 lopende externe vacatures, 14 medewerkers zijn in voltijdse schorsing en een aantal in deeltijdse schorsing, wat neerkomt op een reëel verschil van ongeveer 100 FTE’s.
De werkgever benadrukt nogmaals dat het zeer moeilijk is om techniekers aan te trekken, er worden extra acties gevoerd, o.a. naar scholen toe. Het tekort aan techniekers laat zich vooral voelen binnen de dienst aansluitingen. In de toekomst hebben we extra techniekers nodig voor de uitrol van de digitale meters en fiber-to-the-home.

Lees meer: Info uit de ondernemingsraad van 30 januari 2018